Směrnice a rovnice přímky 5x-4y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 3] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.25x-4.5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-4y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+6
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.25

Směrový úhel přímky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutí: x0 = 3.6

Y-posunutí: y0 = q = -4.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.8111

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

střed úsečky AB: M = [8; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-59.5 = 0


Vektor OA = (6; 3) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 84
Úhel ∠ AOB = 12°5'41″ = 0.2111 rad