Směrnice a rovnice přímky 7x-2y=36


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 3] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3.5x-18

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-2y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+6
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 3.5

Směrový úhel přímky: φ = 74°3'17″ = 1.2925 rad

X-posunutí: x0 = 5.1429

Y-posunutí: y0 = q = -18

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.945

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; 7)

Normálový vektor: n = (7; -2)

střed úsečky AB: M = [7; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+7y-59.5 = 0


Vektor OA = (6; 3) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 78
Úhel ∠ AOB = 24°46'31″ = 0.4324 rad