Směrnice a rovnice přímky 3x+y=24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 6] a B[7; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3x+24

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+6
y = -3t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3

Směrový úhel přímky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 24

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.5895

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; -3)

Normálový vektor: n = (3; 1)

střed úsečky AB: M = [6.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x-3y+7 = 0


Vektor OA = (6; 6) ;   |OA| = 8.4853
Vektor OB = (7; 3) ;   |OB| = 7.6158
Skalární součin OA .OB = 60
Úhel ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad