Směrnice a rovnice přímky 3x+4y=50


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 8] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.75x+12.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+4y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+6
y = -3t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.75

Směrový úhel přímky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutí: x0 = 16.6667

Y-posunutí: y0 = q = 12.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

střed úsečky AB: M = [8; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y-12.5 = 0


Vektor OA = (6; 8) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 100
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad