Směrnice a rovnice přímky 5x+2y=46


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 8] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.5x+23

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+2y-46 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+6
y = -5t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.5

Směrový úhel přímky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 9.2

Y-posunutí: y0 = q = 23

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.542

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

střed úsečky AB: M = [7; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+13.5 = 0


Vektor OA = (6; 8) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalární součin OA .OB = 72
Úhel ∠ AOB = 32°34'27″ = 0.5685 rad