Směrnice a rovnice přímky 8x-3y=56


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 0] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.6667x-18.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-3y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+7
y = 8t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.6667

Směrový úhel přímky: φ = 69°26'38″ = 1.212 rad

X-posunutí: x0 = 7

Y-posunutí: y0 = q = -18.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.5543

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; 8)

Normálový vektor: n = (8; -3)

střed úsečky AB: M = [8.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x+8y-57.5 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 70
Úhel ∠ AOB = 38°39'35″ = 0.6747 rad