Směrnice a rovnice přímky 4x-y=28


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 0] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 4x-28

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-y-28 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+7
y = 4t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 4

Směrový úhel přímky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 7

Y-posunutí: y0 = q = -28

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.791

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

střed úsečky AB: M = [7.5; 2]

Rovnica osi úsečky: x+4y-15.5 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 56
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad