Směrnice a rovnice přímky 6x-y=42


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 0] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 6x-42

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-y-42 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+7
y = 6t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 6

Směrový úhel přímky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 7

Y-posunutí: y0 = q = -42

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.9048

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

střed úsečky AB: M = [7.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+6y-25.5 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 56
Úhel ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad