Směrnice a rovnice přímky x-2y=7


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 0] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.5x-3.5

Normálový tvar rovnice přímky: x-2y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+7
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.5

Směrový úhel přímky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutí: x0 = 7

Y-posunutí: y0 = q = -3.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.1305

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

střed úsečky AB: M = [8; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-16.5 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 63
Úhel ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad