Směrnice a rovnice přímky 3x-2y=19


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 1] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.5x-9.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-2y-19 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+7
y = 3t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.5

Směrový úhel přímky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutí: x0 = 6.3333

Y-posunutí: y0 = q = -9.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.2697

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

střed úsečky AB: M = [8; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-23.5 = 0


Vektor OA = (7; 1) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 67
Úhel ∠ AOB = 15°49'57″ = 0.2763 rad