Směrnice a rovnice přímky 2x+3y=44


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 10] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6667x+14.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+3y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+7
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6667

Směrový úhel přímky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutí: x0 = 22

Y-posunutí: y0 = q = 14.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 12.2034

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

střed úsečky AB: M = [8.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y-7.5 = 0


Vektor OA = (7; 10) ;   |OA| = 12.2066
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 150
Úhel ∠ AOB = 16°20'53″ = 0.2853 rad