Směrnice a rovnice přímky 9x+y=73


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 10] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -9x+73

Normálový tvar rovnice přímky: 9x+y-73 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+7
y = -9t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -9

Směrový úhel přímky: φ = -83°39'35″ = -1.4601 rad

X-posunutí: x0 = 8.1111

Y-posunutí: y0 = q = 73

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.0615

Délka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; -9)

Normálový vektor: n = (9; 1)

střed úsečky AB: M = [7.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-9y+42 = 0


Vektor OA = (7; 10) ;   |OA| = 12.2066
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 66
Úhel ∠ AOB = 47°52'59″ = 0.8357 rad