Směrnice a rovnice přímky 6x+2y=62


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 10] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3x+31

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+2y-62 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+7
y = -6t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3

Směrový úhel přímky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutí: x0 = 10.3333

Y-posunutí: y0 = q = 31

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.8031

Délka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (2; -6)

Normálový vektor: n = (6; 2)

střed úsečky AB: M = [8; 7]

Rovnica osi úsečky: 2x-6y+26 = 0


Vektor OA = (7; 10) ;   |OA| = 12.2066
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 103
Úhel ∠ AOB = 31°2'44″ = 0.5418 rad