Směrnice a rovnice přímky 4x-3y=22


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 2] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.3333x-7.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-3y-22 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+7
y = 4t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.3333

Směrový úhel přímky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 5.5

Y-posunutí: y0 = q = -7.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.4

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

střed úsečky AB: M = [8.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-41.5 = 0


Vektor OA = (7; 2) ;   |OA| = 7.2801
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 82
Úhel ∠ AOB = 15°1'6″ = 0.2621 rad