Směrnice a rovnice přímky 5x-3y=26


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 3] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.6667x-8.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-3y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+7
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.6667

Směrový úhel přímky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutí: x0 = 5.2

Y-posunutí: y0 = q = -8.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.459

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

střed úsečky AB: M = [8.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-53 = 0


Vektor OA = (7; 3) ;   |OA| = 7.6158
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 94
Úhel ∠ AOB = 15°27'40″ = 0.2698 rad