Směrnice a rovnice přímky 3x-y=23


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 1] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3x-23

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = 3t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 3

Směrový úhel přímky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutí: x0 = 7.6667

Y-posunutí: y0 = q = -23

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.2732

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

střed úsečky AB: M = [8.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-16 = 0


Vektor OA = (8; 1) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 76
Úhel ∠ AOB = 16°50'15″ = 0.2939 rad