Směrnice a rovnice přímky 6x+2y=68


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 10] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3x+34

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+2y-68 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+8
y = -6t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3

Směrový úhel přímky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutí: x0 = 11.3333

Y-posunutí: y0 = q = 34

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.7517

Délka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (2; -6)

Normálový vektor: n = (6; 2)

střed úsečky AB: M = [9; 7]

Rovnica osi úsečky: 2x-6y+24 = 0


Vektor OA = (8; 10) ;   |OA| = 12.8062
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 120
Úhel ∠ AOB = 29°32'20″ = 0.5155 rad