Směrnice a rovnice přímky x+y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 10] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -x+18

Normálový tvar rovnice přímky: x+y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = -t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1

Směrový úhel přímky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutí: x0 = 18

Y-posunutí: y0 = q = 18

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 12.7279

Délka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; -2)

Normálový vektor: n = (1; 1)

střed úsečky AB: M = [9; 9]

Rovnica osi úsečky: 2x-2y = 0


Vektor OA = (8; 10) ;   |OA| = 12.8062
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 160
Úhel ∠ AOB = 12°40'49″ = 0.2213 rad