Směrnice a rovnice přímky 3x-2y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 2] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.5x-10

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-2y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+8
y = 3t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.5

Směrový úhel přímky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutí: x0 = 6.6667

Y-posunutí: y0 = q = -10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.547

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

střed úsečky AB: M = [9; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-28.5 = 0


Vektor OA = (8; 2) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 90
Úhel ∠ AOB = 12°31'44″ = 0.2187 rad