Směrnice a rovnice přímky 7x-2y=50


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 3] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3.5x-25

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-2y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+8
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 3.5

Směrový úhel přímky: φ = 74°3'17″ = 1.2925 rad

X-posunutí: x0 = 7.1429

Y-posunutí: y0 = q = -25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.868

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; 7)

Normálový vektor: n = (7; -2)

střed úsečky AB: M = [9; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+7y-63.5 = 0


Vektor OA = (8; 3) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 110
Úhel ∠ AOB = 24°26'38″ = 0.4266 rad