Směrnice a rovnice přímky 5x+y=48


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 8] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -5x+48

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = -5t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -5

Směrový úhel přímky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutí: x0 = 9.6

Y-posunutí: y0 = q = 48

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.4136

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

střed úsečky AB: M = [8.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+19 = 0


Vektor OA = (8; 8) ;   |OA| = 11.3137
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalární součin OA .OB = 96
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad