Kalkulačka výraz se závorkamiKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

1/3 * (1/2 - 3 3/8) = -23/24 ≅ -0,9583333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 3 3/8 na zlomek: 3 3/8 = 3 3/8 = 3 · 8 + 3/8 = 24 + 3/8 = 27/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 8. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 8/8 = 24/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 24 do čitatele 3. Nový čitatel je 24 + 3 = 27
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 27) nad jmenovatele 8.
 2. Odčítání: 1/2 - 27/8 = 1 · 4/2 · 4 - 27/8 = 4/8 - 27/8 = 4 - 27/8 = -23/8
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(2, 8) = 8. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 2 × 8 = 16. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.
 3. Násobení: 1/3 * výsledek kroku č. 2 = 1/3 * (-23/8) = 1 · (-23)/3 · 8 = -23/24
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(-23, 24) = 1. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovních úlohách:

 • Ekvivalentní zlomky
  equivalent-fractions Jsou tyto dva zlomky ekvivalentní -4/9 a 11/15?
 • Násobení
  num Kterým číslem je třeba násobit číslo a, abychom dostali číslo: a) 1 b) m
 • Zlomky 6
  fractions Ke třem osminám z jedné třetiny připočteme pět čtvrtin z jedné poloviny a součet násobíme čtyřmi. Kolik nám vyjde?
 • Násobení zlomků
  numbers Výsledek násobení dvou zlomků je 9 3/5. Pokud je jeden ze zlomků 9 3/7, najděte druhý zlomek.
 • Rozdíl a podíl
  fractal Pokud se podíl 8/13 a 2 odečte od výsledku násobení 1 3/4 a 8/21, jaký je rozdíl?
 • Výsledek 2
  mixed_fractions Výsledek násobení dvou zlomků je 9 3/5. Pokud je jeden ze zlomků 9 3/7, najděte druhý zlomek.
 • Úloha 4
  water Úloha se zlomky: V bazénu je 8 drah, ale jednu čtvrtinu z nich mají potápěči. Jedna polovina zbylých drah je pro kondiční plavání. Ostatní dráhy jsou pro hry a skoky. V kolika drahách mohou lidé skákat do vody?
 • Kolik
  fractions Kolik je 1/3 z 5?
 • Porovnej
  fraction Porovnejte zlomky ?. Který ze zlomků je větší?
 • Vypočítej 12
  fractions Vypočítej tři pětiny že čtyř devítin.
 • Zmenšete
  percent Zmenšete číslo 400 o 5%
 • Celok
  zlomky Určite hodnotu zlomku 7/4 z celku 8000.
 • Kilogramy
  vaha Kolik je 3/5 ze 4/9 Kg?


slovní úlohy - více »