Pytagorova veta - príklady

Počet nájdených príkladov: 906

 • PT lichoběžník
  lichob_2_2 Je daný lichoběžník ABCD (AB||CD, AB kolmé na AD). Vypocitaj jeho obvod, ak |AB|=20cm, |CD|=15cm, |AD|=12cm. Pytagorova veta
 • Obrátená Pytagorova veta
  pytagors Dané sú dĺžky strán trojuholníka. Rozhodnite, ktorý z nich je pravouhlý: Δ ABC: 92 mm, 69 mm, 115 mm ... Δ DEF: 36 m, 39 m, 15 m ... Δ GHI: 30 m, 86 m, 91 m ... Δ JKL: 72 mm, 30 mm, 78 mm ... Δ MNO: 12 mm, 13 mm, 5 mm ...
 • Kocka - stenová
  cubes_2 V kocke ABCDEFGH je ?. Aký je povrch kocky?
 • Vety
  pyt_triangle Z ktorej vety priamo vyplýva platnosť Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku? ...
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 16.
 • ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 • Výška RT
  unilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník so stranou b = 43?
 • Písomka
  unitCircle Ak je tg α = 1, vypočítajte sin α, cos α, cotg α .
 • Vypočítajte
  equilateral_triangle2 Vypočítajte dĺžku strany rovnostranného trojuholníka, ktorého obsah je 50cm štvorcových.
 • Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramennom trojuholníku ABC je |AC|=|BC| = 13. |AB| = 10. Vypočítajte polomer vpísanej (r) a opísanej (R) kružnice.
 • Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 20 a výška v = 14. Určite obvod trojuholníka.
 • Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 41 a súčet odvesien je 49. Určte veľkosť odvesien.
 • Rovnostranný
  eq_triangle Môže byť pravouhlý trojuholník rovnostranný?
 • Rozhodni
  decide Rozhodni, či trojica čísel udáva strany pravouhlého trojuholníka: 26,24,10.
 • Tvar
  complex_fnc Určite goniometrický tvar komplexného čísla ?.
 • Kružnica
  talesova Na kružnici k s priemerom |MN|=61 leží bod J. Úsečka |MJ|=22. Vypočítajte dĺžku úsečky JN.
 • Päťuholník
  5gon_diagonal Vypočítajte stranu a, obvod a obsah pravidelného 5-uholníka, ak Rop=6cm.
 • Vektor PQ
  vectors_2 Zo zadaných súradníc bodov P = (5, 8) a Q = (6, 9), nájdite súradnice a veľkosť vektora PQ.
 • Osová súmernosť
  axail_symmetry Vypočítajte súradnice bodu B osovo symetricky s bodom A [-1, -3] pozdĺž priamky p: x + y - 2 = 0.
 • Medzikružie
  medzikrucie2 Štvorcu o strane a = 1 je vpísaná a opísaná kružnica. Určte obsah medzikružia.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.