Zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta

Zaokrúhlite nasledovné čísla na 2 desatinné miesta (stotiny):

Počet príkladov:
Číselný obor:
3.0804
1.2996
0.4503
26.1057
1.7075
7.1682
55.483
1.4178
1.9462
0.9039