Zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta

Zaokrúhlite nasledovné čísla na 2 desatinné miesta (stotiny):

Počet príkladov:
Číselný obor:
84.6675
1.5845
1.4632
7.6295
1.4134
1.643
1.155
1.0562
6.1641
1.8884