Zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta

Zaokrúhlite nasledovné čísla na 2 desatinné miesta (stotiny):

Počet príkladov:
Číselný obor:
0.6402
8.6696
1.345
1.7394
0.9849
1.4709
0.0482
13.5587
1.5328
0.3879