Výpočet decilov

Pro výpočet decilov zadejte který decil (číslo od 0 po 10 nebo nechte prázdné pole pro všechny decily) chcete vypočítat a údaje oddělené čárkou (nebo mezerou, tabulátorem, středníkem, novým řádkem apod..). Například: -751,3 788,1 -289,3 510,8 227,8 707,0 346,9 972,4 342,2 -466,0 250,0 431,2 243,3 377,1 108,4 567,5 4...Decil

Ve statistice je decil některý z devíti hodnot, které rozdělují seřazeny data do deseti (počtem) stejných dílů tak, aby každá část představuje 1/10 dat. Decil je jedním z možných form kvantilov.

Jak vypočtem decily?

Zoriedime soubor dat s n položkami (čísly) a vybereme n/10 prvek pro 1. decil, 2n/10 prvek jako druhý decil atd. Pokud indexy n/10, 2n/10 ... 9n/10 nejsou přirozená čísla pak použijeme interpolaci mezi nejbližšími prvky dat.
Například pro n = 100 prvků, první decil je 10. prvek uspořádaných dat, 6. decil je 60. prvek atd.

Jak zadat data jako frekvenční tabulku?

Jednoduše. Nejprve napište data-prvky (oddělené např. mezerou, čárkou...) pak napište f: a dále pište četnosti (frekvenci) jednotlivých dat. Každý prvek dat musí mít určenou frekvenci, tj. počet vložených čísel před a po f: se musí rovnat. Například:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Jak zadat zgrupené data?

Seskupeny údaje jsou údaje tvořeny agregací individuálních dat do skupin tak, že se rozložení četnosti těchto skupin slouží k analýze dat.

skupinafrekvence
10-205
20-3010
30-4015
Tyto seskupeny data vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Jak zadat data jako kumulatívni frekvenční tabulku?

Podobně jako jednoduchá frekvenční tabulka, ale namísto: napište cf: na druhém řádku. Například:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulativní frekvence se vypočítává přičtením každé frekvence z tabulky rozdělení frekvence k součtu jejích předchůdců. Poslední hodnota se vždy rovná součtu pro všechna data, protože všechny frekvence již byly přidány k předchozímu součtu

Příklady a úkoly ze statistiky:slovní úlohy - více »