Výpočet decilov

Pre výpočet decilov zadajte ktorý decil (číslo od 0 po 10 alebo nechajte prázdne pole pre všetky decily) chcete vypočítať a údaje oddelené čiarkou (alebo medzerou, tabulátorom, bodkočiarkou, novým riadkom apod.). Napríklad: 861,2 752,7 263,1 982,7 815,6 897,8 813,3 787,2 -490,3 373,0 104,2 313,9 229,5 605,6 563,7 889,5 851...Decil

V štatistike je decil niektorý z deviatich hodnôt, ktoré rozdeľujú zoradené dáta do desiatich (počtom) rovnakých dielov tak, aby každá časť predstavuje 1/10 dát. Decil je jedným z možných foriem kvantilov.

Ako vypočítať decily?

Zoriedime súbor dát s n položkami (číslami) a vyberieme n/10 prvok pre 1. decil, 2n/10 prvok ako druhý decil atď. Ak indexy n/10, 2n/10 ... 9n/10 nie sú prirodzené čísla potom použijeme interpoláciu medzi najbližšími prvkami dát.
Napríklad pre n = 100 prvkov, prvý decil je 10. prvok usporiadaných dát, 6. decil je 60. prvok atď.

Ako zadať dáta ako frekvenčnú tabuľku?

Jednoducho. Najprv napíšte dáta-prvky (oddelené napr. medzerou, čiarkou) potom napíšte f: a ďalej píšte početnosti (frekvenciu) jednotlivých dát. Každý prvok dát musí mať určenú frekvenciu, tj. počet vložených čísel pred a po f: sa musí rovnať. Napríklad:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Ako zadať zoskupené (zgrupené) dáta?

Zoskupené údaje sú údaje tvorené agregáciou individuálnych dát do skupín tak, že sa rozloženie početnosti týchto skupín slúžia na analýzu dát.

skupinafrekvencia
10-205
20-3010
30-4015
Tieto zoskupené dáta vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Ako zadať dáta ako kumulatívnu frekvenčnú tabuľku?

Podobne ako frekvenčná tabuľka, ale f: napíšte cf: v druhom riadku. Napríklad:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulatívna frekvencia sa vypočítava pripočítaním každej frekvencie z tabuľky rozdelenia frekvencie k súčtu jej predchodcov. Posledná hodnota sa vždy rovná súčtu pre všetky dáta, pretože všetky frekvencie už boli pridané k predchádzajúcemu súčtu.