Lineární regrese

Lineární regrese dvourozměrných statistických dat probíhá metodou nejmenších čtverců. Zadejte statistická data ve formátu dvojic, přičemž každá dvojice je na samostatném řádku. První číslo se považuje za X (resp. každé liché v pořadí), druhé za Y (resp. každé sudé v pořadí).
                       Výstupem lineární regrese jsou koeficienty A, B lineární funkce f(x) = Ax + B, která aproximuje danou závislost lineární funkcí (přímkou​​) tak, že v zadaných uzlech se dosáhne minima druhé mocniny (čtverce) odchylek.
Také počíta koeficient korelace - Pearson produkt - momentový korelační koeficient (PPMCC nebo PCC nebo R) je míra lineární korelace (závislost) mezi dvěma proměnnými X a Y, což je hodnota mezi 1 a -1 vrátane, kde 1 je celková pozitivní korelace, 0 je žádná korelace, a -1 je celková negativní korelace.Jak zadat data jako frekvenční tabulku?

Jednoduše. Nejprve napište data-prvky (oddělené např. mezerou, čárkou...) pak napište f: a dále pište četnosti (frekvenci) jednotlivých dat. Každý prvek dat musí mít určenou frekvenci, tj. počet vložených čísel před a po f: se musí rovnat. Například:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Jak zadat zgrupené data?

Seskupeny údaje jsou údaje tvořeny agregací individuálních dat do skupin tak, že se rozložení četnosti těchto skupin slouží k analýze dat.

skupinafrekvence
10-205
20-3010
30-4015
Tyto seskupeny data vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Jak zadat data jako kumulatívni frekvenční tabulku?

Podobně jako jednoduchá frekvenční tabulka, ale namísto: napište cf: na druhém řádku. Například:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulativní frekvence se vypočítává přičtením každé frekvence z tabulky rozdělení frekvence k součtu jejích předchůdců. Poslední hodnota se vždy rovná součtu pro všechna data, protože všechny frekvence již byly přidány k předchozímu součtu