Lineární regrese

Lineární regrese dvourozměrných statistických dat probíhá metodou nejmenších čtverců. Zadejte statistická data ve formátu dvojic, přičemž každá dvojice je na samostatném řádku. První číslo se považuje za X (resp. každé liché v pořadí), druhé za Y (resp. každé sudé v pořadí).
                       Výstupem lineární regrese jsou koeficienty A, B lineární funkce f(x) = Ax + B, která aproximuje danou závislost lineární funkcí (přímkou​​) tak, že v zadaných uzlech se dosáhne minima druhé mocniny (čtverce) odchylek.
Také počíta koeficient korelace - Pearson produkt - momentový korelační koeficient (PPMCC nebo PCC nebo R) je míra lineární korelace (závislost) mezi dvěma proměnnými X a Y, což je hodnota mezi 1 a -1 vrátane, kde 1 je celková pozitivní korelace, 0 je žádná korelace, a -1 je celková negativní korelace.Příklady a úkoly ze statistiky:slovní úlohy - více »