Lineárna regresia

Lineárna regresia dvojrozmerných štatistických dát prebieha metódou najmenších štvorcov. Zadajte štatistické dáta vo formáte dvojíc, pričom každá dvojica je na samostatnom riadku. Prvé číslo(resp. každé nepárne v poradí) sa považuje za X, druhé za Y (resp. každé párne v poradí).
Výstupom lineárnej regresie sú koeficienty A, B lineárnej funkcie f(x) = Ax + B, ktorá aproximuje danú závislosť lineárnou funkciou (priamkou) tak, že v zadaných uzloch sa dosiahne minimum druhej mocniny (štvorca) odchýliek.
Tiež výpočíta koeficient korelácie - Pearson produkt - momentový korelačný koeficient (PPMCC alebo PCC alebo R) je miera lineárna korelácie (závislosť) medzi dvoma premennými X a Y, čo je hodnota medzi 1 a -1 vrátane, kde 1 je celkový pozitívny vzťah, 0 je žiadna korelácia, a -1 je celková negatívna korelácia.
Príklady a úlohy zo štatistiky:slovné úlohy - viacej »