Lineárna regresia

Lineárna regresia dvojrozmerných štatistických dát prebieha metódou najmenších štvorcov. Zadajte štatistické dáta vo formáte dvojíc, pričom každá dvojica je na samostatnom riadku. Prvé číslo(resp. každé nepárne v poradí) sa považuje za X, druhé za Y (resp. každé párne v poradí).
Výstupom lineárnej regresie sú koeficienty A, B lineárnej funkcie f(x) = Ax + B, ktorá aproximuje danú závislosť lineárnou funkciou (priamkou) tak, že v zadaných uzloch sa dosiahne minimum druhej mocniny (štvorca) odchýliek.
Tiež výpočíta koeficient korelácie - Pearson produkt - momentový korelačný koeficient (PPMCC alebo PCC alebo R) je miera lineárna korelácie (závislosť) medzi dvoma premennými X a Y, čo je hodnota medzi 1 a -1 vrátane, kde 1 je celkový pozitívny vzťah, 0 je žiadna korelácia, a -1 je celková negatívna korelácia.
Ako zadať dáta ako frekvenčnú tabuľku?

Jednoducho. Najprv napíšte dáta-prvky (oddelené napr. medzerou, čiarkou) potom napíšte f: a ďalej píšte početnosti (frekvenciu) jednotlivých dát. Každý prvok dát musí mať určenú frekvenciu, tj. počet vložených čísel pred a po f: sa musí rovnať. Napríklad:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Ako zadať zoskupené (zgrupené) dáta?

Zoskupené údaje sú údaje tvorené agregáciou individuálnych dát do skupín tak, že sa rozloženie početnosti týchto skupín slúžia na analýzu dát.

skupinafrekvencia
10-205
20-3010
30-4015
Tieto zoskupené dáta vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Ako zadať dáta ako kumulatívnu frekvenčnú tabuľku?

Podobne ako frekvenčná tabuľka, ale f: napíšte cf: v druhom riadku. Napríklad:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulatívna frekvencia sa vypočítava pripočítaním každej frekvencie z tabuľky rozdelenia frekvencie k súčtu jej predchodcov. Posledná hodnota sa vždy rovná súčtu pre všetky dáta, pretože všetky frekvencie už boli pridané k predchádzajúcemu súčtu.