z skóre

Pro výpočet z skóre zadejte údaje oddělené čárkou (nebo mezerou, tabulátorem, středníkem, novým řádkem apod..). Například: -5, -4, 7.5, 8.7, 3.4, 9.4, 0.8, 1.5, 2.6, 0.9, 0.6, 9.4, 8.4, 6.6 , 9.4Z-skóre

Z-skóre je transformace prvků x pomocí vzorce:

z = fraction{ x- mu }{ sigma} ; ;
kde:

μ je střední hodnota (průmer) souboru;
σ je směrodatná odchylka souboru dat.
Absolutní hodnota z představuje vzdálenost mezi prvkem a střední hodnotou v jednotkách standardní odchylky.
Je-li z je negativní je x je pod průměrem, je-li z pozitivní je x výše průměrem.

Jak zadat data jako frekvenční tabulku?

Jednoduše. Nejprve napište data-prvky (oddělené např. mezerou, čárkou...) pak napište f: a dále pište četnosti (frekvenci) jednotlivých dat. Každý prvek dat musí mít určenou frekvenci, tj. počet vložených čísel před a po f: se musí rovnat. Například:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Jak zadat zgrupené data?

Seskupeny údaje jsou údaje tvořeny agregací individuálních dat do skupin tak, že se rozložení četnosti těchto skupin slouží k analýze dat.

skupinafrekvence
10-205
20-3010
30-4015
Tyto seskupeny data vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Jak zadat data jako kumulatívni frekvenční tabulku?

Podobně jako jednoduchá frekvenční tabulka, ale namísto: napište cf: na druhém řádku. Například:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulativní frekvence se vypočítává přičtením každé frekvence z tabulky rozdělení frekvence k součtu jejích předchůdců. Poslední hodnota se vždy rovná součtu pro všechna data, protože všechny frekvence již byly přidány k předchozímu součtu