z skóre

Pre výpočet z skóre zadajte údaje oddelené čiarkou (alebo medzerou, tabulátorom, bodkočiarkou, novým riadkom apod.). Napríklad: 277,7 180,0 644,2 468,7 884,7 818,2 908,6 -326,3 359,5 999,1 576,4 939,6 840,7Z-skóre

Z-skóre transformácia prvkov x pomocou vzorca:

z=σxμ
kde:

μ je stredná hodnota (priemer) súboru;
σ je smerodajná odchýlka súboru dát.

Absolútna hodnota z predstavuje vzdialenosť medzi prvkom a strednou hodnotou v jednotkách štandardnej odchýlky.
Ak je z je negatívne, je skóre pod priemerom, ak je pozitívne je z nad priemerom.

Ako zadať dáta ako frekvenčnú tabuľku?

Jednoducho. Najprv napíšte dáta-prvky (oddelené napr. medzerou, čiarkou) potom napíšte f: a ďalej píšte početnosti (frekvenciu) jednotlivých dát. Každý prvok dát musí mať určenú frekvenciu, tj. počet vložených čísel pred a po f: sa musí rovnať. Napríklad:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Ako zadať zoskupené (zgrupené) dáta?

Zoskupené údaje sú údaje tvorené agregáciou individuálnych dát do skupín tak, že sa rozloženie početnosti týchto skupín slúžia na analýzu dát.

skupinafrekvencia
10-205
20-3010
30-4015
Tieto zoskupené dáta vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Ako zadať dáta ako kumulatívnu frekvenčnú tabuľku?

Podobne ako frekvenčná tabuľka, ale f: napíšte cf: v druhom riadku. Napríklad:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulatívna frekvencia sa vypočítava pripočítaním každej frekvencie z tabuľky rozdelenia frekvencie k súčtu jej predchodcov. Posledná hodnota sa vždy rovná súčtu pre všetky dáta, pretože všetky frekvencie už boli pridané k predchádzajúcemu súčtu.

Príklady a úlohy zo štatistiky:slovné úlohy - viacej »