Variácie (bez opakovania)

Kalkulačka vypočíta koľkými rôznymi spôsobmi sa dajú vybrať k prvkov z množiny n prvkov. S/bez uvažovania poradia, s/bez opakovania. Vypočíta počet variácií, permutácií, kombinácií, variácií s opakovaním a kombinácií s opakovaním:

(n)
(k)

Výpočet:

Vk(n)=n!(nk)!  n=11 k=3  V3(11)=11!(113)!=11!8!=11109=990V_k(n) = \dfrac{n!}{(n - k)!} \ \\ \ \\ n = 11 \ \\ k = 3 \ \\ \ \\ V_{ 3} (11) = \dfrac{ 11!}{( 11 - 3)!} = \dfrac{ 11!}{ 8!} = 11 \cdot 10 \cdot 9 = 990

Počet variácii: 990