Úsečka

Která z dvojic čísel ohraničuje na číselné ose nejdelší úsečku:

« Správný výsledek

Nesprávné

Řešení:

16.515.9=32.4 19.415.2=4.2 7.216.7=23.9 17.6(12)=29.6 0.59.9=9.4  max=32.4Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 • Které
  numbers2_17 Které číslo je na číselné ose stejně vzdálené od čísel -5,65 a 7,25?
 • Absolútni hodnota 2
  abs1 Určte celé číslo, jehož vzdálenost na číselné ose od čísla 1 je dvakrát menší než vzdálenost od čísla 6.
 • Tři body
  abs1_1 Jsou dány tři body v rovině A (-3; -5) B (9; -10) a C (2; k). Délka AB = AC Jaká je hodnota k?
 • Vrcholy trojúhelníku
  right_triangle_5 Ukažte, že body D (2,1), E (4,0), F (5,7) jsou vrcholy pravoúhlého trojúhelníku.
 • Úsečku 2
  segment Úsečku AB dlouhou 8 cm rozděl v poměru 2 : 5
 • Na číselné
  axes_3m Na číselné ose jsou vyznačené obrazy tří čísel: 0, m, 3m-1. Vyznačené dílky jsou stejně dlouhé. a) vyjádřete poměr m:(3m-1) b) na číselne ose vyznačte a popište obraz čísla 1.
 • Úsečku
  lines_7 Úsečku dlouhou 4 cm zvětšete v poměru 5/2. Kolik cm bude měřit nová úsečka?
 • Určete
  tr_triangle_axes Určete obsah trojúhelníku daného přímkou -7x + 7y + 63 = 0 a souřadnicovými osy x a y.
 • Zmen usečku
  segment Zmen usečku MN, MN=4,7 cm v poměru 5:3.
 • Délky stran
  red_triangle Pro kolik přirozených čísel x, může být 16, 15 a x délkami stran trojúhelníku?
 • V strede
  number_line Které číslo je na číselné ose uprostřed mezi čtvrtinou pětiny a polovinou třetiny?
 • Úsečka 5
  lines_5 Úsečku s délkou 15 cm rozděl na dvě úsečky tak, aby jejich délky byly v poměru 2 : 1. Jakou délku bude mít každá z nich?
 • Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 • Rovnice kružnice
  circle_axes Najděte rovnici kružnice, která se dotýká osy y ve vzdálenosti 4 od počátku a vysekne tětivu délky 6 na ose x.
 • Rozděl v poměru
  lines_2 Úsečku AB délky 12 cm rozděl v poměru 5: 3. Jak dlouhé jsou jednotlivé části?
 • Protíná úsečku
  linear_eq Rozhodněte, zda přímka p: x + 2 y - 7 = 0 protíná úsečku danou body A [1, 1] a B [5, 3]
 • ABS
  sphere_nice Jaká je hodnota výrazu ??