Päť číselný sumár

Pre výpočet päť číselného sumáru zadajte údaje oddelené čiarkou (alebo medzerou, tabulátorom, bodkočiarkou, novým riadkom apod.). Napríklad: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Päťčíselné zhrnutie (sumár)

Päťčíselné zhrnutie pozostáva z týchto piatich štatistík:

minimum,
Q1 (prvý kvartil alebo značka 25%),
medián,
Q3 (tretí kvartil alebo 75% známka),
maximum,

Zhrnutie piatimi číslami vám poskytuje približnú predstavu o tom, ako vyzerá vaša množina údajov. Napríklad bude mať vaša najnižšia hodnota (minimálna) a najvyššia hodnota (maximálna) alebo tam, kde sú údaje koncentrovanejšie. Hlavným dôvodom, pre ktorý chcete nájsť zhrnutie s piatimi číslami, je nájsť užitočnejšie štatistiky, ako napríklad interquartile range IQR, niekedy nazývaný stred päťdesiat.

Ako zadať dáta ako frekvenčnú tabuľku?

Jednoducho. Najprv napíšte dáta-prvky (oddelené napr. medzerou, čiarkou) potom napíšte f: a ďalej píšte početnosti (frekvenciu) jednotlivých dát. Každý prvok dát musí mať určenú frekvenciu, tj. počet vložených čísel pred a po f: sa musí rovnať. Napríklad:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Ako zadať zoskupené (zgrupené) dáta?

Zoskupené údaje sú údaje tvorené agregáciou individuálnych dát do skupín tak, že sa rozloženie početnosti týchto skupín slúžia na analýzu dát.

skupinafrekvencia
10-205
20-3010
30-4015
Tieto zoskupené dáta vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Ako zadať dáta ako kumulatívnu frekvenčnú tabuľku?

Podobne ako frekvenčná tabuľka, ale f: napíšte cf: v druhom riadku. Napríklad:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulatívna frekvencia sa vypočítava pripočítaním každej frekvencie z tabuľky rozdelenia frekvencie k súčtu jej predchodcov. Posledná hodnota sa vždy rovná súčtu pre všetky dáta, pretože všetky frekvencie už boli pridané k predchádzajúcemu súčtu.

Príklady a úlohy zo štatistiky:slovné úlohy - viacej »