Sčítanie vektorov

Súčet dvoch vektorov daných veľkosťami a zovretým uhlom medzi nimi. Obvykle dve sily.
°
The sum of the two vectors
Sčítanie vektorov je operácia sčítania dvoch (alebo viacerých) vektorov dohromady do výsledneho vektora. Geometricky sa rieši pomocou rovnobežníka, kde výsledný vektor je jeho uhlopriečkou a strany oba sčítance zvierajúce uhol.

Ako sčítať dva vektory

Graficky možno dva vektory sčítať tak, že na koniec prvého vektora umiesníme začiatok druhého vektora. Výsledný vektor je orientovaná úsečka medzi začiatkom prvého vektora a koncom druhého vektora. Ak vektory umiesníme do jedného začiatočného bodu, vektory sformujú dve strany rovnobežníka. Doplnením zvyšných dvoch rovnobežných strán sformujeme rovnobežník. Výsledný vektor súčtu je orientovanou uhlopriečkou tohto rovnobežníka so začiatkom v bode umiestnenia vektorov.

Analyticky - výpočtom vypočítame súčet vektorov najjednoduhšie tak, že vektory rozložíme do zložiek x, y, prípadne z. Jednotlivé vektory potom sčítame po zložkách. Veľkosť výsledného vektora potom dopočítame z Pytagorovej vety z jeho zložkového tvaru. Smerový vektor určíme trigonometricky - arkustangensom pomeru y:x.

Vektory v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »