Variácie (bez opakovania)

Kalkulačka vypočíta počet variácií k-tej striedy z n prvkov. Variácia k-tej triedy z n prvkovej množiny M, je každá usporiadaná k-prvková skupina zostavená iba z týchto n prvkov tak, že každý sa v nej nachádza najviac raz.

(n)
(k)

Výpočet:

Vk(n)=(nk)!n!  n=10 k=4  V4(10)=(104)!10!=6!10!=10987=5040

Počet variácii: 5040Trošku teórie - základy kombinatoriky

Variácie

Variácia k-tej triedy z n prvkov je usporiadaná k-prvková skupina vytvorená z množiny n prvkov. Prvky sa neopakujú a záleži na poradí prvkov v skupine (preto usporiadaná).

Počet variácií vypočítame ľahko použitím kombinatorického pravidla súčinu. Ak máme napríklad množinu n=5 čísel 1,2,3,4,5 a máme urobiť variácie tretej triedy, bude ich V3(5) = 5*4*3 = 60.

Vk(n)=n(n1)(n2)...(nk+1)=(nk)!n!

n! voláme faktoriál čísla n a je to súčin prvých n prirodzených čísel. Zápis s faktoriálom je len prehľadnejší, ekvivalentný, pre výpočty je plne postačujúce používať postup vyplývajúci z kombinatorického pravidla súčinu.

Základy kombinatoriky v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »