Výpočet mediánu

Pre výpočet mediánu zadajte údaje oddelené čiarkou (alebo medzerou, tabulátorom, bodkočiarkou, novým riadkom apod.). Napríklad: 884,7 954,3 177,0 497,8 846,4 742,8 429,5 -229,9 -105,4 153,5 -223,4 997,2 595,6Medián

Medián je číslo, oddeľujúce vyššiu polovicu zotriedenej vzorky dát (dátového súboru) od dolnej polovice.
Medián je druhý kvartil (Q2), 5. decil a 50. percentil.

Ako sa výpočíta medián?

Zotriedime súbor dát s číslami s n prvkami a vyberieme n/2-tý prvok. Ak index n/2 nie je prirodzené číslo, potom použijeme interpoláciu medzi okolitými prvkami (vtedy medián už nepatrí do množiny vstupných dát).

Napríklad pre n=10 prvkov, je medián rovný 5. prvku zotriedených dát; pre n=50 prvkov, je medián rovný 25. prvku zotriedených dát atď.

Ako zadať dáta ako frekvenčnú tabuľku?

Jednoducho. Najprv napíšte dáta-prvky (oddelené napr. medzerou, čiarkou) potom napíšte f: a ďalej píšte početnosti (frekvenciu) jednotlivých dát. Každý prvok dát musí mať určenú frekvenciu, tj. počet vložených čísel pred a po f: sa musí rovnať. Napríklad:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Ako zadať zoskupené (zgrupené) dáta?

Zoskupené údaje sú údaje tvorené agregáciou individuálnych dát do skupín tak, že sa rozloženie početnosti týchto skupín slúžia na analýzu dát.

skupinafrekvencia
10-205
20-3010
30-4015
Tieto zoskupené dáta vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Ako zadať dáta ako kumulatívnu frekvenčnú tabuľku?

Podobne ako frekvenčná tabuľka, ale f: napíšte cf: v druhom riadku. Napríklad:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulatívna frekvencia sa vypočítava pripočítaním každej frekvencie z tabuľky rozdelenia frekvencie k súčtu jej predchodcov. Posledná hodnota sa vždy rovná súčtu pre všetky dáta, pretože všetky frekvencie už boli pridané k predchádzajúcemu súčtu.

Príklady a úlohy zo štatistiky:slovné úlohy - viacej »