Columbus

Vypočítajte silu ktorou na seba pôsobia dve guľôčky s nábojmi +3 μC a - 4 μC ak sú od seba vzdialené 60 mm. Počítajte s vplyvom prostredia ako pre vákuum (k = 9.109 m/F).

Výsledok

F =  30.363 N

Riešenie:

Q1=3 uC Q2=4 uC r=60 1000=60000 um k=9.109 m/F F=Q1 Q2 k 109/r2=3 4 9.109 109/600002=910930030.3633=30.363  N Q_{ 1 } = 3 \ uC \ \\ Q_{ 2 } = 4 \ uC \ \\ r = 60 \cdot \ 1000 = 60000 \ um \ \\ k = 9.109 \ m/F \ \\ F = Q_{ 1 } \cdot \ Q_{ 2 } \cdot \ k \cdot \ 10^{ 9 }/ r^2 = 3 \cdot \ 4 \cdot \ 9.109 \cdot \ 10^{ 9 }/ 60000^2 = \dfrac{ 9109 }{ 300 } \doteq 30.3633 = 30.363 \ \text { N }Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
elektrostatika  - Kolumbusov zakon a prevody jednotiek...

avatar

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 2. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 3. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 4. Volant
  volant Akou silou pôsobí vodič pri otáčaní na volant, ak priemer volantu je 35 cm a moment sily je 3,5 N. M?
 5. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 6. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 7. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 8. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 9. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 10. Medián
  statistics U 11 žiakov bol zaznamenaný počet vymeškaných hodín: 5,12,6,8,10,7,5,110,2,5,6. Určte medián.
 11. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 12. Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 13. Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 14. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 15. Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 16. Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?
 17. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.