Pravoúhlý trojúhelník kalkulačka (a,c) - výsledek
Prosím zadejte dvě vlastnosti pravoúhlého trojúhelníku

Znám symboly: a, b, c, A, B, v, S, o, r, R


Zadané odvěsna a a přepona c.

Pravoúhlý různostranný trojúhelník.

Délky stran trojúhelníku:
a = 17
b = 28,28442712475
c = 33

Obsah trojúhelníku: S = 240,41663056034
Obvod trojúhelníku: o = 78,28442712475
Semiperimeter (poloobvod): s = 39,14221356237

Úhel ∠ A = α = 31,00875830069° = 31°27″ = 0,54111844166 rad
Úhel ∠ B = β = 58,99224169931° = 58°59'33″ = 1,03296119102 rad
Úhel ∠ C = γ = 90° = 1,57107963268 rad

Výška trojúhelníku na stranu a: va = 28,28442712475
Výška trojúhelníku na stranu b: vb = 17
Výška trojúhelníku na stranu c: vc = 14,57106851881

Těžnice: ta = 29,53438788512
Těžnice: tb = 22,11333443875
Těžnice: tc = 16,5

Úsek ca = 24,24224242424
Úsek cb = 8,75875757576

Poloměr vepsané kružnice: r = 6,14221356237
Poloměr opsané kružnice: R = 16,5

Souřadnice vrcholů: A[33; 0] B[0; 0] C[8,75875757576; 14,57106851881]
Těžiště: T[13,91991919192; 4,85768950627]
Souřadnice středu kružnice opsané: U[16,5; 0]
Souřadnice středu vepsané kružnice: I[10,85878643763; 6,14221356237]

Vnější úhly trojúhelníku:
∠ A' = α' = 148,99224169931° = 148°59'33″ = 0,54111844166 rad
∠ B' = β' = 121,00875830069° = 121°27″ = 1,03296119102 rad
∠ C' = γ' = 90° = 1,57107963268 rad


Vypočítat další trojúhelník

Jak jsme vypočítali tento trojúhelník?

Výpočet trojúhelníku probíhá ve dvou fázích. První fáze je taková, že ze vstupních parametrů se snažíme vypočítat všechny tři strany trojúhelníku. První fáze probíhá různě pro různé zadané trojúhelníky. Druhá fáze je vlastně výpočet ostatních charakteristik trojúhelníku (z již vypočtených stran, proto SSS), jako jsou úhly, plocha, obvod, výšky, těžnice, poloměry kružnic atd. Některé vstupní vstupní údaje vedou i ke dvěm až třem správným řešením trojúhelníku (např. pokud je zadaný obsah trojúhelníku a dvě strany - výsledkem je typicky ostroúhlý a tupoúhlý trojúhelník).

1. Zadané vstupní údaje: odvěsna a a přepona c

a=17 c=33

2. Z odvěsny a a přepony c vypočítáme odvěsnu b - Pythagorova věta:

c2=a2+b2 b=c2a2=332172=28,284

Nyní, když víme délky všech tří stran trojúhelníku, trojúhelník je jednoznačně určen. Dále proto výpočet je stejný a dopočítají se další jeho vlastnosti - výpočet trojúhelníku ze známých tří stran SSS.
a=17 b=28,28 c=33

3. Obvod trojúhelníku je součtem délek jeho tří stran

o=a+b+c=17+28,28+33=78,28

4. Poloviční obvod trojúhelníku

Poloviční obvod trojúhelníku (semiperimeter) je polovina z jeho obvodu. Poloviční obvod trojúhelníku se ve vzorcích pro trojúhelníky často vyskytuje tak, že mu byl přidělen samostatný název (semiperimeter - poloobvod - s). Trojúhelníková nerovnost říká, že nejdelší délka strany trojúhelníku musí být menší než semiperimeter.

s=2o=278,28=39,14

5. Obsah trojúhelníku

S=2ab=217 28,28=240,42

6. Výpočet výšek pravoúhlého trojúhelníku z jeho obsahu.

va=b=28,28  vb=a=17  S=2cvc   vc=c2 S=332 240,42=14,57

7. Výpočet vnitřních úhlů trojúhelníku - základní použití sinus funkce

sinα=ca α=arcsin(ca)=arcsin(3317)=31°27" sinβ=cb β=arcsin(cb)=arcsin(3328,28)=58°5933" γ=90°

8. Poloměr vepsané kružnice

Vepsaná kružnice v trojúhelníku je kružnice (kruh), který se dotýká každé jeho strany. Všechny trojúhelníky mají vepsanou kružnici a její střed vždy leží uvnitř trojúhelníku. Střed vepsané kružnice je průsečík tří os vnitřních úhlů (průsečík bisektorov). Součin poloměru vepsané kružnice a semiperimetru (poloviny obvodu) trojúhelníku je jeho plocha.

S=rs r=sS=39,14240,42=6,14

9. Poloměr opsané kružnice

Opsaná kružnice trojúhelníku je kružnice, která prochází všemi vrcholy trojúhelníku. Střed opsané kružnice je bod, ve kterém se protínají osy stran trojúhelníku.

R=2c=233=16,5

10. Výpočet těžnic

Těžnice (medián) trojúhelníku je úsečka spojující vrchol se středem protější strany. Každý trojúhelník má tři těžnice a všechny se vzájemně protínají v těžišti trojúhelníku. Těžiště rozděluje těžnice na části v poměru 2: 1, přičemž těžiště je dvakrát blíže ke středu strany jako protilehlý vrchol. Apolloniusovu větu používáme pro výpočet délky těžnic z délek jeho stran.

ta2=b2+(a/2)2 ta=b2+(a/2)2=28,282+(17/2)2=29,534  tb2=a2+(b/2)2 tb=a2+(b/2)2=172+(28,28/2)2=22,113  tc=R=2c=233=16,5

Vypočítat další trojúhelník