Dolné a horné ohraničenie

Pre výpočet dolného a horného ohraničenia zadajte údaje oddelené čiarkou (alebo medzerou, tabulátorom, bodkočiarkou, novým riadkom apod.). Napríklad: -5, -4, 7.5, 8.7, 3.4, 9.4, 0.8, 1.5, 2.6, 0.9, 0.6, 9.4, 8.4, 6.6 , 9.4Čo je dolné a horné ohraničenie?

Dolné ohraničenie je "dolná medza" a horné ohraničenie je "horná medza" dát; dáta ležiace mimo týchto definovaných medzí možno považovať za mimoriadnu (chybnú) hodnotu.

LF = Q1 - 1.5 * IQR
UF = Q3 + 1.5 * IQR


kde Q1 a Q3 je dolný a horný kvartil a IQR je medzikvartilové rozpätie.

Ako zadať dáta ako frekvenčnú tabuľku?

Jednoducho. Najprv napíšte dáta-prvky (oddelené napr. medzerou, čiarkou) potom napíšte f: a ďalej píšte početnosti (frekvenciu) jednotlivých dát. Každý prvok dát musí mať určenú frekvenciu, tj. počet vložených čísel pred a po f: sa musí rovnať. Napríklad:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Ako zadať zoskupené (zgrupené) dáta?

Zoskupené údaje sú údaje tvorené agregáciou individuálnych dát do skupín tak, že sa rozloženie početnosti týchto skupín slúžia na analýzu dát.

skupinafrekvencia
10-205
20-3010
30-4015
Tieto zoskupené dáta vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Ako zadať dáta ako kumulatívnu frekvenčnú tabuľku?

Podobne ako frekvenčná tabuľka, ale f: napíšte cf: v druhom riadku. Napríklad:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulatívna frekvencia sa vypočítava pripočítaním každej frekvencie z tabuľky rozdelenia frekvencie k súčtu jej predchodcov. Posledná hodnota sa vždy rovná súčtu pre všetky dáta, pretože všetky frekvencie už boli pridané k predchádzajúcemu súčtu.