Trojuholník 2 6.16 6.47
Ostrouhlý rôznostranný trojuholník.

Dĺžky strán trojuholníka:
a = 2
b = 6,16
c = 6,47

Obsah trojuholníka: S = 6,16599636054
Obvod trojuholníka: o = 14,63
Semiperimeter (poloobvod): s = 7,315

Uhol ∠ A = α = 18,00660359906° = 18°22″ = 0,31442646133 rad
Uhol ∠ B = β = 72,19109186394° = 72°11'27″ = 1,26599692203 rad
Uhol ∠ C = γ = 89,803304537° = 89°48'11″ = 1,567735882 rad

Výška trojuholníka na stranu a: va = 6,16599636054
Výška trojuholníka na stranu b: vb = 21,9999881836
Výška trojuholníka na stranu c: vc = 1,90441618564

Ťažnica: ta = 6,23772469889
Ťažnica: tb = 3,66766128784
Ťažnica: tc = 3,24215389863

Polomer vpísanej kružnice: r = 0,84221002878
Polomer opísanej kružnice: R = 3,23550191132

Súradnice vrcholov: A[6,47; 0] B[0; 0] C[0,61216924266; 1,90441618564]
Ťažisko: T[2,36105641422; 0,63547206188]
Súradnice stredu opísanej kružnice: U[3,235; 0,01111203782]
Súradnice stredu vpísanej kružnice: I[1,155; 0,84221002878]

Vonkajšie uhly trojuholníka:
∠ A' = α' = 161,99439640094° = 161°59'38″ = 0,31442646133 rad
∠ B' = β' = 107,80990813606° = 107°48'33″ = 1,26599692203 rad
∠ C' = γ' = 90,197695463° = 90°11'49″ = 1,567735882 rad


Vypočítať ďaľší trojuholník

Ako sme vypočítali tento trojuholník?


Teraz, ked vieme dĺžky všetkých troch strán trojuholníka, trojuholník je jednoznačne určený.
a=2 b=6,16 c=6,47

1. Obvod trojuholníka je súčtom dĺžok jeho troch strán

o=a+b+c=2+6,16+6,47=14,63

2. Polovičný obvod trojuholníka

Polovičný obvod trojuholníka (semiperimeter) je polovica z jeho obvodu. Polovičný obvod trojuholníka sa vo vzorcoch pre trojuholníky často vyskytuje tak, že mu bol pridelený samostatný názov (semiperimeter - poloobvod - s). Trojuholníkova nerovnosť hovorí, že najdlhšia dĺžka strany trojuholníka musí byť menšia ako semiperimeter.

s=2o=214,63=7,32

3. Obsah trojuholníka pomocou Herónovho vzorca

Herónov vzorec dáva obsah trojuholníka, keď sú známe dĺžky všetkých troch strán. Nie je potrebné najprv vypočítať uhly alebo iné vzdialenosti v trojuholníku. Herónov vzorec funguje rovnako dobre vo všetkých prípadoch a druhoch trojuholníkov.

4. Výpočet výšiek trojuholníku z jeho obsahu.

Existuje veľa spôsobov, ako zistiť výšku trojuholníka. Najjednoduchší spôsob je zo vzorca, keď poznáme obsah a dĺžku základne. Plocha trojuholníka je polovicou súčinu dĺžky základne a výšky. Každá strana trojuholníka môže byť základňou; existujú teda tri základne a tri výšky. Výška trojuholníka je kolmá úsečka od vrcholu po priamku obsahujúcu základňu.

S=2ava  va=a2 S=22 6,16=6,16 vb=b2 S=6,162 6,16=2 vc=c2 S=6,472 6,16=1,9

5. Výpočet vnútorných uhlov trojuholníka pomocou kosínusovej vety

Kosínusová veta je užitočná pri hľadaní uhlov trojuholníka, keď poznáme všetky tri strany. Kosínusová veta spája všetky tri strany trojuholníka s uhlom trojuholníka. Kosínusová veta je extrapoláciou Pytagorovej vety pre akýkoľvek trojuholník. Pythagorova veta funguje iba v pravouhlom trojuholníku. Pythagorova veta je osobitným prípadom Kosínusovej vety a dá sa z neho odvodiť, pretože kosínus 90 ° je 0. Najlepšie je najskôr nájsť uhol oproti najdlhšej strane. V prípade kosínusovej vety neexistuje problém s tupými uhlami ako v prípade sínusovej vety, pretože funkcia kosínus je záporná pre tupé uhly, nulová pre pravé a kladná pre ostré uhly. Na určenie uhla z hodnoty kosínusu používame inverzný kosínus nazývaný arkuskosínus.

a2=b2+c22bccosα  α=arccos(2bcb2+c2a2)=arccos(2 6,16 6,476,162+6,47222)=18°22"  b2=a2+c22accosβ β=arccos(2aca2+c2b2)=arccos(2 2 6,4722+6,4726,162)=72°1127" γ=180°αβ=180°18°22"72°1127"=89°4811"

6. Polomer vpísanej kružnice

Vpísaná kružnica v trojuholníku je kružnica (kruh), ktorý sa dotýka každej jeho strany. Všetky trojuholníky majú vpísanú kružnicu a jej stred vždy leží vo vnútri trojuholníka. Stred vpísanej kružnice je priesečník troch osí vnútorných uhlov (priesečník bisektorov). Súčin polomeru vpísanej kružnice a semiperimetru (polovice obvodu) trojuholníka je jeho plocha.

7. Polomer opísanej kružnice

Opísaná kružnica trojuholníka je kružnica, ktorá prechádza všetkými vrcholmi trojuholníka. Stred opísanej kružnice je bod, v ktorom sa pretínajú osi strán trojuholníka.

R=4 rsabc=4 0,842 7,3152 6,16 6,47=3,24

8. Výpočet ťažníc

Ťažnica (medián) trojuholníka je úsečka spájajúca vrchol so stredom protiľahlej strany. Každý trojuholník má tri ťažnice a všetky sa vzájomne pretínajú v ťažisku trojuholníka. Ťažisko rozdeľuje ťažnice na časti v pomere 2:1, pričom ťažisko je dvakrát bližšie k stredu strany ako protiľahlý vrchol. Apolloniusovu vetu používame na výpočet dĺžky ťažníc z dĺžok jeho strán.


Vypočítať ďaľší trojuholník