Pravouhlý trojuholník kalkulačka (a,b) - výsledok
Prosím zadajte dve vlastnosti pravouhlého trojuholníka

Poznám symboly: a, b, c, A, B, v, S, o, r, R


Zadané odvesna a a odvesna b.

Pravouhlý rôznostranný trojuholník.

Strany: a = 9   b = 6   c = 10,81766538264

Obsah trojuholníka: S = 27
Obvod trojuholníka: o = 25,81766538264
Semiperimeter (poloobvod): s = 12,90883269132

Uhol ∠ A = α = 56,3109932474° = 56°18'36″ = 0,98327937232 rad
Uhol ∠ B = β = 33,6990067526° = 33°41'24″ = 0,58880026035 rad
Uhol ∠ C = γ = 90° = 1,57107963268 rad

Výška trojuholníka: va = 6
Výška trojuholníka: vb = 9
Výška trojuholníka: vc = 4,9922301766

Ťažnica: ta = 7,5
Ťažnica: tb = 9,48768329805
Ťažnica: tc = 5,40883269132

Polomer vpísanej kružnice: r = 2,09216730868
Polomer opísanej kružnice: R = 5,40883269132

Súradnice vrcholov: A[10,81766538264; 0] B[0; 0] C[7,4888452649; 4,9922301766]
Ťažisko: T[6,10217021585; 1,66441005887]
Súradnice stredu opísanej kružnice: U[5,40883269132; 0]
Súradnice stredu vpísanej kružnice: I[6,90883269132; 2,09216730868]

Vonkajšie uhly trojuholníka:
∠ A' = α' = 123,6990067526° = 123°41'24″ = 0,98327937232 rad
∠ B' = β' = 146,3109932474° = 146°18'36″ = 0,58880026035 rad
∠ C' = γ' = 90° = 1,57107963268 rad

Vypočítať ďaľší trojuholník
Ako sme vypočítali tento trojuholník?

Výpočet trojuholníka prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza je taká, že zo vstupných parametrov sa snažíme vypočítať všetky tri strany trojuholníka. Prvá fáza prebieha rôzne pre rôzne zadané trojuholníky. Druhá fáza je vlastne výpočet ostatných charakteristík trojuholníka (z už vypočítaných strán, preto SSS), ako sú uhly, plocha, obvod, výšky, ťažnice, polomery kružníc atď. Niektoré vstupné vstupné údaje vedú aj v dvom až trom správnym riešeniam trojuholníka (napr. ak je zadaný obsah trojuholníka a dve strany - výsledkom je typicky ostrouhlý a aj tupouhlý trojuholník).

1. Zadané vstupné údaje: odvesna a a odvesna b

a=9 b=6

2. Z odvesny a a odvesny b vypočítame preponu c - Pytagorova veta:

c2=a2+b2 c=a2+b2=92+62=117=10.817

Teraz, ked vieme dĺžky všetkých troch strán trojuholníka, trojuholník je jednoznačne určený. Ďalej preto výpočet je rovnaký a dopočítajú sa ďaľšie jeho vlastnosti - vlastne výpočet trojuholníka zo známych troch strán SSS.

a=9 b=6 c=10.82a = 9 \ \\ b = 6 \ \\ c = 10.82

3. Obvod trojuholníka je súčtom dĺžok jeho troch strán

o=a+b+c=9+6+10.82=25.82

4. Polovičný obvod trojuholníka

Polovičný obvod trojuholníka (semiperimeter) je polovica z jeho obvodu. Polovičný obvod trojuholníka sa vo vzorcoch pre trojuholníky často vyskytuje tak, že mu bol pridelený samostatný názov (semiperimeter - poloobvod - s). Trojuholníkova nerovnosť hovorí, že najdlhšia dĺžka strany trojuholníka musí byť menšia ako semiperimeter.

s=o2=25.822=12.91

5. Obsah trojuholníka

S=ab2=9 62=27

6. Výpočet výšiek pravoúhleho trojuholníku z jeho obsahu.

va=b=6  vb=a=9  S=cvc2   vc=2 Sc=2 2710.82=4.99

7. Výpočet vnútorných uhlov trojuholníka - základné použitie sínus funkcie

sinα=ac α=arcsin(ac)=arcsin(910.82)=561836" sinβ=bc β=arcsin(bc)=arcsin(610.82)=334124" γ=90

8. Polomer vpísanej kružnice

Vpísaná kružnica v trojuholníku je kružnica (kruh), ktorý sa dotýka každej jeho strany. Všetky trojuholníky majú vpísanú kružnicu a jej stred vždy leží vo vnútri trojuholníka. Stred vpísanej kružnice je priesečník troch osí vnútorných uhlov (priesečník bisektorov). Súčin polomeru vpísanej kružnice a semiperimetru (polovice obvodu) trojuholníka je jeho plocha.

S=rs r=Ss=2712.91=2.09

9. Polomer opísanej kružnice

Opísaná kružnica trojuholníka je kružnica, ktorá prechádza všetkými vrcholmi trojuholníka. Stred opísanej kružnice je bod, v ktorom sa pretínajú osi strán trojuholníka.

R=c2=10.822=5.41

10. Výpočet ťažníc

Ťažnica (medián) trojuholníka je úsečka spájajúca vrchol so stredom protiľahlej strany. Každý trojuholník má tri ťažnice a všetky sa vzájomne pretínajú v ťažisku trojuholníka. Ťažisko rozdeľuje ťažnice na časti v pomere 2:1, pričom ťažisko je dvakrát bližšie k stredu strany ako protiľahlý vrchol. Apolloniusovu vetu používame na výpočet dĺžky ťažníc z dĺžok jeho strán.

ta2=b2+(a/2)2 ta=b2+(a/2)2=62+(9/2)2=7.5  tb2=a2+(b/2)2 tb=a2+(b/2)2=92+(6/2)2=9.487  tc=R=c2=10.822=5.408

Vypočítať ďaľší trojuholník