Pravouhlý trojuholník kalkulačka (A,S) - výsledok
Prosím zadajte dve vlastnosti pravouhlého trojuholníka

Poznám symboly: a, b, c, A, B, v, S, o, r, R


Zadané obsah S a uhol α.

Pravouhlý rôznostranný trojuholník.

Strany: a = 5,09766953733   b = 7,84882226365   c = 9,35879325858

Obsah trojuholníka: S = 20
Obvod trojuholníka: o = 22,30328505956
Semiperimeter (poloobvod): s = 11,15114252978

Uhol ∠ A = α = 33° = 0,57659586532 rad
Uhol ∠ B = β = 57° = 0,99548376736 rad
Uhol ∠ C = γ = 90° = 1,57107963268 rad

Výška trojuholníka: va = 7,84882226365
Výška trojuholníka: vb = 5,09766953733
Výška trojuholníka: vc = 4,27444484033

Ťažnica: ta = 8,25215861799
Ťažnica: tb = 6,43223365402
Ťažnica: tc = 4,67989662929

Polomer vpísanej kružnice: r = 1,7933492712
Polomer opísanej kružnice: R = 4,67989662929

Súradnice vrcholov: A[9,35879325858; 0] B[0; 0] C[2,77658592499; 4,27444484033]
Ťažisko: T[4,04545972786; 1,42548161344]
Súradnice stredu opísanej kružnice: U[4,67989662929; -0]
Súradnice stredu vpísanej kružnice: I[3,30332026613; 1,7933492712]

Vonkajšie uhly trojuholníka:
∠ A' = α' = 147° = 0,57659586532 rad
∠ B' = β' = 123° = 0,99548376736 rad
∠ C' = γ' = 90° = 1,57107963268 rad

Vypočítať ďaľší trojuholník
Ako sme vypočítali tento trojuholník?

Výpočet trojuholníka prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza je taká, že zo vstupných parametrov sa snažíme vypočítať všetky tri strany trojuholníka. Prvá fáza prebieha rôzne pre rôzne zadané trojuholníky. Druhá fáza je vlastne výpočet ostatných charakteristík trojuholníka (z už vypočítaných strán, preto SSS), ako sú uhly, plocha, obvod, výšky, ťažnice, polomery kružníc atď. Niektoré vstupné vstupné údaje vedú aj v dvom až trom správnym riešeniam trojuholníka (napr. ak je zadaný obsah trojuholníka a dve strany - výsledkom je typicky ostrouhlý a aj tupouhlý trojuholník).

1. Zadané vstupné údaje: uhol α a obsah S

α=33 S=20

2. Z úhla α vypočítame uhol β:

α+β+90=180 β=90α=9033=57α + β + 90^\circ = 180^\circ \ \\ β = 90^\circ - α = 90^\circ - 33 ^\circ = 57 ^\circ

3. Z obsahu S, úhla α a úhla β vypočítame preponu c:

c2 sinαsinβ=2 S c=2 Ssinαsinβ c=2 20sin33 sin57=9.358

4. Z obsahu S a prepony c vypočítame h:

S=c h2 h=2 S/c=2 20/9.358=4.274

5. Z prepony c a úhla α vypočítame odvesnu a:

sinα=a:c a=c sinα=9.358 sin(33)=5.097

6. Z odvesny a a prepony c vypočítame odvesnu b - Pytagorova veta:

c2=a2+b2 b=c2a2=9.35825.0972=7.848

Teraz, ked vieme dĺžky všetkých troch strán trojuholníka, trojuholník je jednoznačne určený. Ďalej preto výpočet je rovnaký a dopočítajú sa ďaľšie jeho vlastnosti - vlastne výpočet trojuholníka zo známych troch strán SSS.

a=5.1 b=7.85 c=9.36

7. Obvod trojuholníka je súčtom dĺžok jeho troch strán

o=a+b+c=5.1+7.85+9.36=22.3

8. Polovičný obvod trojuholníka

Polovičný obvod trojuholníka (semiperimeter) je polovica z jeho obvodu. Polovičný obvod trojuholníka sa vo vzorcoch pre trojuholníky často vyskytuje tak, že mu bol pridelený samostatný názov (semiperimeter - poloobvod - s). Trojuholníkova nerovnosť hovorí, že najdlhšia dĺžka strany trojuholníka musí byť menšia ako semiperimeter.

s=o2=22.32=11.15

9. Obsah trojuholníka

S=ab2=5.1 7.852=20

10. Výpočet výšiek pravoúhleho trojuholníku z jeho obsahu.

va=b=7.85  vb=a=5.1  S=cvc2   vc=2 Sc=2 209.36=4.27

11. Výpočet vnútorných uhlov trojuholníka - základné použitie sínus funkcie

sinα=ac α=arcsin(ac)=arcsin(5.19.36)=33 sinβ=bc β=arcsin(bc)=arcsin(7.859.36)=57 γ=90

12. Polomer vpísanej kružnice

Vpísaná kružnica v trojuholníku je kružnica (kruh), ktorý sa dotýka každej jeho strany. Všetky trojuholníky majú vpísanú kružnicu a jej stred vždy leží vo vnútri trojuholníka. Stred vpísanej kružnice je priesečník troch osí vnútorných uhlov (priesečník bisektorov). Súčin polomeru vpísanej kružnice a semiperimetru (polovice obvodu) trojuholníka je jeho plocha.

S=rs r=Ss=2011.15=1.79

13. Polomer opísanej kružnice

Opísaná kružnica trojuholníka je kružnica, ktorá prechádza všetkými vrcholmi trojuholníka. Stred opísanej kružnice je bod, v ktorom sa pretínajú osi strán trojuholníka.

R=c2=9.362=4.68

14. Výpočet ťažníc

Ťažnica (medián) trojuholníka je úsečka spájajúca vrchol so stredom protiľahlej strany. Každý trojuholník má tri ťažnice a všetky sa vzájomne pretínajú v ťažisku trojuholníka. Ťažisko rozdeľuje ťažnice na časti v pomere 2:1, pričom ťažisko je dvakrát bližšie k stredu strany ako protiľahlý vrchol. Apolloniusovu vetu používame na výpočet dĺžky ťažníc z dĺžok jeho strán.

ta2=b2+(a/2)2 ta=b2+(a/2)2=7.852+(5.1/2)2=8.252  tb2=a2+(b/2)2 tb=a2+(b/2)2=5.12+(7.85/2)2=6.432  tc=R=c2=9.362=4.679

Vypočítať ďaľší trojuholník
Trigonometria - riešič pravouhlého trojuholníka. Nájde preponu c trojuholníka - kalkulačka. Plocha pravouhlého trojuholníka S- kalkulačka.

Kalkulačka pravouhlého trojuholníka vypočíta uhly, strany (priľahlé, protiľahlé, preponu) a obsah ľubovoľného pravouhlého trojuholníka. Akýkoľvek pravouhlý trojuholník úplne určujú dve nezávislé vlastnosti. Kalkulačka poskytuje podrobné vysvetlenie každého výpočtu.

Pravoúhlý trojuholník je druh trojuholníka, ktorý má jeden uhol, ktorý meria C = 90°. V pravom trojuholníku je strana c, ktorá je oproti uhlu C = 90°, najdlhšia strana trojuholníka a nazýva sa prepona. Strany a, b sú dĺžky kratších strán, tiež nazývané odvesny alebo ramená. Premenné pre uhly sú A, B alebo α (alpha) a β (beta). Premenná h sa vzťahuje na výšku trojuholníka, čo je vzdialenosť od vrcholu C po preponu trojuholníka.


Možnosti výpočtu trojuholníka:

Pravoúhlý trojuholník v slovných úlohách v matematike:

 • Trojuholník P2
  1right_triangle Môže mať trojuholník dva pravé uhly?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 38.
 • Rebrík 11
  rebrik_1 Rebrík má dĺžku 13m a jeho dolná časť je od steny vo vzdialenosti 5m. Do akej výšky siaha rebrík?
 • Obsah PT 2
  tr Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého odvesny majú dĺžku 5,8 cm a 5,8 cm.
 • Dve opice
  opice Na strome sedeli dve opice jedna na vrchole a druhá 10 lakťov od zeme . Obidve sa chceli napiť z pramena ktorý bol vzdialený 40 lakťov . Jedna opica skočila k pramenu z vrchola a preletela tú istú dráhu ako druhá opica . akú dlhú dráhu preleteli?
 • Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 27 a výška v = 17. Určite obvod trojuholníka.
 • Stĺp je
  pole Stĺp je upevnený vo zvislej polohe 3 lanami, ktoré sú zachytené vo výške 3 m nad zemou. Druhé konce lán sú zakotvené na povrchu zeme vo vzdialenosti 4 m od päty stĺpa. Aké dlhé lano sa spotrebovalo na upevnenie stĺpa?
 • Zlomený strom
  stromy_4 Strom je zlomený vo výške 4 metre nad zemou a vrch stromu sa dotýka zeme vo vzdialenosti 5 od kmeňa. Vypočítajte pôvodnú výšku stromu.
 • Smrek
  stromcek_7 Aký vysoký bol smrek, ktorý sa spílil vo výške 8m nad zemou a vrcholec dopadol vo vzdialenosti 15m od päty stromu?
 • Trojuholník P
  right_triangle V pravouhlom trojuholníku majú odvesny dĺžky 630 mm a 411 dm. Vypočítajte obsah tohoto trojuholníka.
 • Odvesny a stred
  RightTriangleMidpoint Jedna z odvesien pravouhlého trojuholníka má dĺžku 12 cm. V akej vzdialenosti je stred prepony od druhej odvesny?
 • Rebrík 6
  rebrik33_5 Do akej výšky siaha rebrík dlhý 6,5m opretý o stenu vo vzdialenosti 5,4m?
 • Výška
  thales_law Platí pre každý pravouhlý trojuholník že jeho výška je dlhá maximálne polovicu prepony?
 • Daný je 4
  rr_triangle3 Daný je rovnoramenný trojuholník so základňou 24dm a ramenom 15dm. Vypočítaj výšku trojuholníka.
 • ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.


slovné úlohy - viacej »