Pravouhlý trojuholník kalkulačka (S,c) - výsledok
Prosím zadajte dve vlastnosti pravouhlého trojuholníka

Poznám symboly: a, b, c, A, B, v, S, o, r, R


Zadané prepona c a obsah S.

Pravouhlý rôznostranný Pytagorejský trojuholník.

Strany: a = 4   b = 3   c = 5

Obsah trojuholníka: S = 6
Obvod trojuholníka: o = 12
Semiperimeter (poloobvod): s = 6

Uhol ∠ A = α = 53.13301023542° = 53°7'48″ = 0.9277295218 rad
Uhol ∠ B = β = 36.87698976458° = 36°52'12″ = 0.64435011088 rad
Uhol ∠ C = γ = 90° = 1.57107963268 rad

Výška trojuholníka: va = 3
Výška trojuholníka: vb = 4
Výška trojuholníka: vc = 2.4

Ťažnica: ta = 3.60655512755
Ťažnica: tb = 4.27220018727
Ťažnica: tc = 2.5

Polomer vpísanej kružnice: r = 1
Polomer opísanej kružnice: R = 2.5

Súradnice vrcholov: A[5; 0] B[0; 0] C[3.2; 2.4]
Ťažisko: T[2.73333333333; 0.8]
Súradnice stredu opísanej kružnice: U[2.5; -0]
Súradnice stredu vpísanej kružnice: I[3; 1]

Vonkajšie uhly trojuholníka:
∠ A' = α' = 126.8769897646° = 126°52'12″ = 0.9277295218 rad
∠ B' = β' = 143.1330102354° = 143°7'48″ = 0.64435011088 rad
∠ C' = γ' = 90° = 1.57107963268 rad

Vypočítať ďaľší trojuholník
Ako sme vypočítali tento trojuholník?

Výpočet trojuholníka prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza je taká, že zo vstupných parametrov sa snažíme vypočítať všetky tri strany trojuholníka. Prvá fáza prebieha rôzne pre rôzne zadané trojuholníky. Druhá fáza je vlastne výpočet ostatných charakteristík trojuholníka (z už vypočítaných strán, preto SSS), ako sú uhly, plocha, obvod, výšky, ťažnice, polomery kružníc atď. Niektoré vstupné vstupné údaje vedú aj v dvom až trom správnym riešeniam trojuholníka (napr. ak je zadaný obsah trojuholníka a dve strany - výsledkom je typicky ostrouhlý a aj tupouhlý trojuholník).

1. Zadané vstupné údaje: prepona c a obsah S

c=5 S=6

2. Z obsahu S a prepony c vypočítame h:

S=c h2 h=2 S/c=2 6/5=2.4

3. Z prepony c a výšky v vypočítame a,b - Pytagorova veta, Euklidove vety:

 c=c1+c2 h2=c1 c2  h2=c1 (cc1) h2=c1 cc12  c12c1 c+h2=0  c125 c1+5.76=0  c1=3.2 c2=1.8  a=c12+h2=3.22+2.42=4 b=c22+h2=1.82+2.42=3

Teraz, ked vieme dĺžky všetkých troch strán trojuholníka, trojuholník je jednoznačne určený. Ďalej preto výpočet je rovnaký a dopočítajú sa ďaľšie jeho vlastnosti - vlastne výpočet trojuholníka zo známych troch strán SSS.

a=4 b=3 c=5

4. Obvod trojuholníka je súčtom dĺžok jeho troch strán

o=a+b+c=4+3+5=12

5. Polovičný obvod trojuholníka

Polovičný obvod trojuholníka (semiperimeter) je polovica z jeho obvodu. Polovičný obvod trojuholníka sa vo vzorcoch pre trojuholníky často vyskytuje tak, že mu bol pridelený samostatný názov (semiperimeter - poloobvod - s). Trojuholníkova nerovnosť hovorí, že najdlhšia dĺžka strany trojuholníka musí byť menšia ako semiperimeter.

s=o2=122=6

6. Obsah trojuholníka

S=ab2=4 32=6

7. Výpočet výšiek pravoúhleho trojuholníku z jeho obsahu.

va=b=3  vb=a=4  S=cvc2   vc=2 Sc=2 65=2.4

8. Výpočet vnútorných uhlov trojuholníka - základné použitie sínus funkcie

sinα=ac α=arcsin(ac)=arcsin(45)=53748" sinβ=bc β=arcsin(bc)=arcsin(35)=365212" γ=90

9. Polomer vpísanej kružnice

Vpísaná kružnica v trojuholníku je kružnica (kruh), ktorý sa dotýka každej jeho strany. Všetky trojuholníky majú vpísanú kružnicu a jej stred vždy leží vo vnútri trojuholníka. Stred vpísanej kružnice je priesečník troch osí vnútorných uhlov (priesečník bisektorov). Súčin polomeru vpísanej kružnice a semiperimetru (polovice obvodu) trojuholníka je jeho plocha.

S=rs r=Ss=66=1

10. Polomer opísanej kružnice

Opísaná kružnica trojuholníka je kružnica, ktorá prechádza všetkými vrcholmi trojuholníka. Stred opísanej kružnice je bod, v ktorom sa pretínajú osi strán trojuholníka.

R=c2=52=2.5

11. Výpočet ťažníc

Ťažnica (medián) trojuholníka je úsečka spájajúca vrchol so stredom protiľahlej strany. Každý trojuholník má tri ťažnice a všetky sa vzájomne pretínajú v ťažisku trojuholníka. Ťažisko rozdeľuje ťažnice na časti v pomere 2:1, pričom ťažisko je dvakrát bližšie k stredu strany ako protiľahlý vrchol. Apolloniusovu vetu používame na výpočet dĺžky ťažníc z dĺžok jeho strán.

ta2=b2+(a/2)2 ta=b2+(a/2)2=32+(4/2)2=3.606  tb2=a2+(b/2)2 tb=a2+(b/2)2=42+(3/2)2=4.272  tc=R=c2=52=2.5

Vypočítať ďaľší trojuholník
Trigonometria - riešič pravouhlého trojuholníka. Nájde preponu c trojuholníka - kalkulačka. Plocha pravouhlého trojuholníka S- kalkulačka.

Kalkulačka pravouhlého trojuholníka vypočíta uhly, strany (priľahlé, protiľahlé, preponu) a obsah ľubovoľného pravouhlého trojuholníka. Akýkoľvek pravouhlý trojuholník úplne určujú dve nezávislé vlastnosti. Kalkulačka poskytuje podrobné vysvetlenie každého výpočtu.

Pravoúhlý trojuholník je druh trojuholníka, ktorý má jeden uhol, ktorý meria C = 90°. V pravom trojuholníku je strana c, ktorá je oproti uhlu C = 90 °, najdlhšia strana trojuholníka a nazýva sa prepona. Strany a, b sú dĺžky kratších strán, tiež nazývané odvesny alebo ramená. Premenné pre uhly sú A, B alebo α (alpha) a β (beta). Premenná h sa vzťahuje na výšku trojuholníka, čo je vzdialenosť od vrcholu C po preponu trojuholníka.


Možnosti výpočtu trojuholníka:

Pravoúhlý trojuholník v slovných úlohách v matematike:

 • Trojuholník P2
  1right_triangle Môže mať trojuholník dva pravé uhly?
 • Dôkaz - MO - C – I – 3
  RightTriangleMidpoint_2 Päta výšky z vrcholu C v trojuholníku ABC delí stranu AB v pomere 1:2. Dokážte, že pri zvyčajnom označení dĺžok strán trojuholníka ABC platí nerovnosť ?.
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 38.
 • Rebrík
  rebrik_2 Rebrík má dĺžku 3,5 metra. Opiera sa o stenu tak, aby jeho spodný koniec je vzdialený 2 m od steny. Určte výšku rebríka.
 • ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 • Dvojitý rebrík
  rr_rebrik Dvojitý rebrík má ramená dlhé 3 metre. Akú výšku dosiahne horný koniec rebríka, ak sú spodné konce vzdialené 1,8 metra?
 • Lanovka
  cable-car Lanovka má dĺžku 1800 m. Horizontálna vzdialenosť hornej a dolnej stanice lanovky je 1600 m. Vypočítaj, o koľko výškových metrov je horná stanica vyššie než dolná stanice.
 • Zlomený strom
  stromy_4 Strom je zlomený vo výške 4 metre nad zemou a vrch stromu sa dotýka zeme vo vzdialenosti 5 od kmeňa. Vypočítajte pôvodnú výšku stromu.
 • Televízny vysielač
  vysilac Televízny vysielač je ukotvený vo výške 44 metrov štyrmi lanami. Každé lano je uchytené vo vzdialenosti 55 metrov od päty vysielača. Vypočítajte, koľko metrov lana bolo použité pri stavbe vysielača. Na každej uchytenie je potrebný pripočítať 0,5 metra lan
 • Vypočítaj 50
  345 Vypočítaj zvyšné strany pravouhlého trojuholníka ak poznáš b= 4cm a vc = 2,4cm.
 • Odvesny a stred
  RightTriangleMidpoint Jedna z odvesien pravouhlého trojuholníka má dĺžku 12 cm. V akej vzdialenosti je stred prepony od druhej odvesny?
 • Výška
  thales_law Platí pre každý pravouhlý trojuholník že jeho výška je dlhá maximálne polovicu prepony?
 • Rebrík 6
  rebrik33_5 Do akej výšky siaha rebrík dlhý 6,5m opretý o stenu vo vzdialenosti 5,4m?
 • Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 27 a výška v = 17. Určite obvod trojuholníka.
 • Lanovka
  lanovka Lanovka stúpa pod uhlom 45° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 744 m. Aké dlhé je "nekonečné" ťažné lano lanovky?


slovné úlohy - viacej »