Pravouhlý trojuholník kalkulačka (a,r) - výsledok
Prosím zadajte dve vlastnosti pravouhlého trojuholníka

Poznám symboly: a, b, c, A, B, v, S, o, r, R


Zadané odvesna a a polomer vpísanej kružnice r.

Pravouhlý rôznostranný trojuholník.

Strany: a = 14   b = 22,5   c = 26,5

Obsah trojuholníka: S = 157,5
Obvod trojuholníka: o = 63
Semiperimeter (poloobvod): s = 31,5

Uhol ∠ A = α = 31,89107918018° = 31°53'27″ = 0,5576599318 rad
Uhol ∠ B = β = 58,10992081982° = 58°6'33″ = 1,01441970088 rad
Uhol ∠ C = γ = 90° = 1,57107963268 rad

Výška trojuholníka: va = 22,5
Výška trojuholníka: vb = 14
Výška trojuholníka: vc = 11,88767924528

Ťažnica: ta = 23,56437433359
Ťažnica: tb = 17,96600250557
Ťažnica: tc = 13,25

Polomer vpísanej kružnice: r = 5
Polomer opísanej kružnice: R = 13,25

Súradnice vrcholov: A[26,5; 0] B[0; 0] C[7,39662264151; 11,88767924528]
Ťažisko: T[11,29987421384; 3,96222641509]
Súradnice stredu opísanej kružnice: U[13,25; 0]
Súradnice stredu vpísanej kružnice: I[9; 5]

Vonkajšie uhly trojuholníka:
∠ A' = α' = 148,10992081982° = 148°6'33″ = 0,5576599318 rad
∠ B' = β' = 121,89107918019° = 121°53'27″ = 1,01441970088 rad
∠ C' = γ' = 90° = 1,57107963268 rad

Vypočítať ďaľší trojuholník

Ako sme vypočítali tento trojuholník?

Výpočet trojuholníka prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza je taká, že zo vstupných parametrov sa snažíme vypočítať všetky tri strany trojuholníka. Prvá fáza prebieha rôzne pre rôzne zadané trojuholníky. Druhá fáza je vlastne výpočet ostatných charakteristík trojuholníka (z už vypočítaných strán, preto SSS), ako sú uhly, plocha, obvod, výšky, ťažnice, polomery kružníc atď. Niektoré vstupné vstupné údaje vedú aj v dvom až trom správnym riešeniam trojuholníka (napr. ak je zadaný obsah trojuholníka a dve strany - výsledkom je typicky ostrouhlý a aj tupouhlý trojuholník).

1. Zadané vstupné údaje: odvesna a a polomer vpísanej kružnice r

a=14 r=5

2. Z odvesny a a polomer vpísanej kružnice r vypočítame odvesnu b:

b=2r(ar)a2r b=2 5 (145)142 5=22.5

3. Z odvesny a a odvesny b vypočítame preponu c - Pytagorova veta:

c2=a2+b2 c=a2+b2=142+22.52=702.25=26.5

4. Z prepony c a polomer vpísanej kružnice r vypočítame obsah S:

S=r(c+r)=5(26.5+5)=157.5

5. Z obsahu S a prepony c vypočítame h:

S=c h2 h=2 S/c=2 157.5/26.5=11.887

Teraz, ked vieme dĺžky všetkých troch strán trojuholníka, trojuholník je jednoznačne určený. Ďalej preto výpočet je rovnaký a dopočítajú sa ďaľšie jeho vlastnosti - vlastne výpočet trojuholníka zo známych troch strán SSS.

a=14 b=22.5 c=26.5

6. Obvod trojuholníka je súčtom dĺžok jeho troch strán

o=a+b+c=14+22.5+26.5=63

7. Polovičný obvod trojuholníka

Polovičný obvod trojuholníka (semiperimeter) je polovica z jeho obvodu. Polovičný obvod trojuholníka sa vo vzorcoch pre trojuholníky často vyskytuje tak, že mu bol pridelený samostatný názov (semiperimeter - poloobvod - s). Trojuholníkova nerovnosť hovorí, že najdlhšia dĺžka strany trojuholníka musí byť menšia ako semiperimeter.

s=o2=632=31.5

8. Obsah trojuholníka

S=ab2=14 22.52=157.5

9. Výpočet výšiek pravoúhleho trojuholníku z jeho obsahu.

va=b=22.5  vb=a=14  S=cvc2   vc=2 Sc=2 157.526.5=11.89

10. Výpočet vnútorných uhlov trojuholníka - základné použitie sínus funkcie

sinα=ac α=arcsin(ac)=arcsin(1426.5)=315327" sinβ=bc β=arcsin(bc)=arcsin(22.526.5)=58633" γ=90

11. Polomer vpísanej kružnice

Vpísaná kružnica v trojuholníku je kružnica (kruh), ktorý sa dotýka každej jeho strany. Všetky trojuholníky majú vpísanú kružnicu a jej stred vždy leží vo vnútri trojuholníka. Stred vpísanej kružnice je priesečník troch osí vnútorných uhlov (priesečník bisektorov). Súčin polomeru vpísanej kružnice a semiperimetru (polovice obvodu) trojuholníka je jeho plocha.

S=rs r=Ss=157.531.5=5

12. Polomer opísanej kružnice

Opísaná kružnica trojuholníka je kružnica, ktorá prechádza všetkými vrcholmi trojuholníka. Stred opísanej kružnice je bod, v ktorom sa pretínajú osi strán trojuholníka.

R=c2=26.52=13.25

13. Výpočet ťažníc

Ťažnica (medián) trojuholníka je úsečka spájajúca vrchol so stredom protiľahlej strany. Každý trojuholník má tri ťažnice a všetky sa vzájomne pretínajú v ťažisku trojuholníka. Ťažisko rozdeľuje ťažnice na časti v pomere 2:1, pričom ťažisko je dvakrát bližšie k stredu strany ako protiľahlý vrchol. Apolloniusovu vetu používame na výpočet dĺžky ťažníc z dĺžok jeho strán.

ta2=b2+(a/2)2 ta=b2+(a/2)2=22.52+(14/2)2=23.564  tb2=a2+(b/2)2 tb=a2+(b/2)2=142+(22.5/2)2=17.96  tc=R=c2=26.52=13.25

Vypočítať ďaľší trojuholník