Výpočet trojuholníka SSS - výsledok
Prosím zadajte tri strany trojuholníka:


Ostrouhlý rôznostranný trojuholník.

Strany: a = 8   b = 4   c = 7

Obsah trojuholníka: S = 13,99877676792
Obvod trojuholníka: o = 19
Semiperimeter (poloobvod): s = 9,5

Uhol ∠ A = α = 88,97768066963° = 88°58'37″ = 1,55329382348 rad
Uhol ∠ B = β = 29,99547255274° = 29°59'41″ = 0,52435067187 rad
Uhol ∠ C = γ = 61,02884677763° = 61°1'42″ = 1,06551477001 rad

Výška trojuholníka: va = 3,49994419198
Výška trojuholníka: vb = 6,99988838396
Výška trojuholníka: vc = 3,9999362194

Ťažnica: ta = 4,06220192023
Ťažnica: tb = 7,24656883731
Ťažnica: tc = 5,26878268764

Polomer vpísanej kružnice: r = 1,47334492294
Polomer opísanej kružnice: R = 4,00106379077

Súradnice vrcholov: A[7; 0] B[0; 0] C[6,92985714286; 3,9999362194]
Ťažisko: T[4,64328571429; 1,33331207313]
Súradnice stredu opísanej kružnice: U[3,5; 1,93878089865]
Súradnice stredu vpísanej kružnice: I[5,5; 1,47334492294]

Vonkajšie uhly trojuholníka:
∠ A' = α' = 91,02331933037° = 91°1'23″ = 1,55329382348 rad
∠ B' = β' = 150,00552744726° = 150°19″ = 0,52435067187 rad
∠ C' = γ' = 118,97215322237° = 118°58'18″ = 1,06551477001 rad

Vypočítať ďaľší trojuholník

Ako sme vypočítali tento trojuholník?


Teraz, ked vieme dĺžky všetkých troch strán trojuholníka, trojuholník je jednoznačne určený.
a=8 b=4 c=7

1. Obvod trojuholníka je súčtom dĺžok jeho troch strán

o=a+b+c=8+4+7=19

2. Polovičný obvod trojuholníka

Polovičný obvod trojuholníka (semiperimeter) je polovica z jeho obvodu. Polovičný obvod trojuholníka sa vo vzorcoch pre trojuholníky často vyskytuje tak, že mu bol pridelený samostatný názov (semiperimeter - poloobvod - s). Trojuholníkova nerovnosť hovorí, že najdlhšia dĺžka strany trojuholníka musí byť menšia ako semiperimeter.

s=2o=219=9,5

3. Obsah trojuholníka pomocou Herónovho vzorca

Herónov vzorec dáva obsah trojuholníka, keď sú známe dĺžky všetkých troch strán. Nie je potrebné najprv vypočítať uhly alebo iné vzdialenosti v trojuholníku. Herónov vzorec funguje rovnako dobre vo všetkých prípadoch a druhoch trojuholníkov.

S=s(sa)(sb)(sc) S=9,5(9,58)(9,54)(9,57) S=195,94=14

4. Výpočet výšiek trojuholníku z jeho obsahu.

Existuje veľa spôsobov, ako zistiť výšku trojuholníka. Najjednoduchší spôsob je zo vzorca, keď poznáme obsah a dĺžku základne. Plocha trojuholníka je polovicou súčinu dĺžky základne a výšky. Každá strana trojuholníka môže byť základňou; existujú teda tri základne a tri výšky. Výška trojuholníka je kolmá úsečka od vrcholu po priamku obsahujúcu základňu.

S=2ava  va=a2 S=82 14=3,5 vb=b2 S=42 14=7 vc=c2 S=72 14=4

5. Výpočet vnútorných uhlov trojuholníka pomocou kosínusovej vety

Kosínusová veta je užitočná pri hľadaní uhlov trojuholníka, keď poznáme všetky tri strany. Kosínusová veta spája všetky tri strany trojuholníka s uhlom trojuholníka. Kosínusová veta je extrapoláciou Pytagorovej vety pre akýkoľvek trojuholník. Pythagorova veta funguje iba v pravouhlom trojuholníku. Pythagorova veta je osobitným prípadom Kosínusovej vety a dá sa z neho odvodiť, pretože kosínus 90 ° je 0. Najlepšie je najskôr nájsť uhol oproti najdlhšej strane. V prípade kosínusovej vety neexistuje problém s tupými uhlami ako v prípade sínusovej vety, pretože funkcia kosínus je záporná pre tupé uhly, nulová pre pravé a kladná pre ostré uhly. Na určenie uhla z hodnoty kosínusu používame inverzný kosínus nazývaný arkuskosínus.

a2=b2+c22bccosα  α=arccos(2bcb2+c2a2)=arccos(2 4 742+7282)=88°5837"  b2=a2+c22accosβ β=arccos(2aca2+c2b2)=arccos(2 8 782+7242)=29°5941" γ=180°αβ=180°88°5837"29°5941"=61°142"

6. Polomer vpísanej kružnice

Vpísaná kružnica v trojuholníku je kružnica (kruh), ktorý sa dotýka každej jeho strany. Všetky trojuholníky majú vpísanú kružnicu a jej stred vždy leží vo vnútri trojuholníka. Stred vpísanej kružnice je priesečník troch osí vnútorných uhlov (priesečník bisektorov). Súčin polomeru vpísanej kružnice a semiperimetru (polovice obvodu) trojuholníka je jeho plocha.

S=rs r=sS=9,514=1,47

7. Polomer opísanej kružnice

Opísaná kružnica trojuholníka je kružnica, ktorá prechádza všetkými vrcholmi trojuholníka. Stred opísanej kružnice je bod, v ktorom sa pretínajú osi strán trojuholníka.

R=4 rsabc=4 1,473 9,58 4 7=4

8. Výpočet ťažníc

Ťažnica (medián) trojuholníka je úsečka spájajúca vrchol so stredom protiľahlej strany. Každý trojuholník má tri ťažnice a všetky sa vzájomne pretínajú v ťažisku trojuholníka. Ťažisko rozdeľuje ťažnice na časti v pomere 2:1, pričom ťažisko je dvakrát bližšie k stredu strany ako protiľahlý vrchol. Apolloniusovu vetu používame na výpočet dĺžky ťažníc z dĺžok jeho strán.

ta=22b2+2c2a2=22 42+2 7282=4,062 tb=22c2+2a2b2=22 72+2 8242=7,246 tc=22a2+2b2c2=22 82+2 4272=5,268

Vypočítať ďaľší trojuholník