Výpočet trojúhelníku - výsledek
Prosím zadejte co o trojúhelníku víte:
Definice symbolů ABC trojúhelníku

Zadané strana a, těžnice ta a úhel β.

Tupouhlý různostranný trojúhelník.

Strany: a = 8,4   b = 15,27545839282   c = 10,69989291904

Obsah trojúhelníku: S = 43,28437073001
Obvod trojúhelníku: o = 34,37435131186
Semiperimeter (poloobvod): s = 17,18767565593

Úhel ∠ A = α = 31,98664043751° = 31°59'11″ = 0,55882680722 rad
Úhel ∠ B = β = 105,58333333333° = 105°35' = 1,84327768019 rad
Úhel ∠ C = γ = 42,43302622916° = 42°25'49″ = 0,74105477795 rad

Výška trojúhelníku: va = 10,30656445953
Výška trojúhelníku: vb = 5,66774155582
Výška trojúhelníku: vc = 8,09112223139

Těžnice: ta = 12,5
Těžnice: tb = 5,84768208769
Těžnice: tc = 11,10549396952

Poloměr vepsané kružnice: r = 2,51884337225
Poloměr opsané kružnice: R = 7,92987467344

Souřadnice vrcholů: A[10,69989291904; 0] B[0; 0] C[-2,25765729475; 8,09112223139]
Těžiště: T[2,81441187476; 2,69770741046]
Souřadnice středu kružnice opsané: U[5,34994645952; 5,85222007247]
Souřadnice středu vepsané kružnice: I[1,91221726311; 2,51884337225]

Vnější úhly trojúhelníku:
∠ A' = α' = 148,0143595625° = 148°49″ = 0,55882680722 rad
∠ B' = β' = 74,41766666667° = 74°25' = 1,84327768019 rad
∠ C' = γ' = 137,57697377084° = 137°34'11″ = 0,74105477795 rad

Vypočítat další trojúhelník
Jak jsme vypočítali tento trojúhelník?

Výpočet trojúhelníku probíhá ve dvou fázích. První fáze je taková, že ze vstupních parametrů se snažíme vypočítat všechny tři strany trojúhelníku. První fáze probíhá různě pro různé zadané trojúhelníky. Druhá fáze je vlastně výpočet ostatních charakteristik trojúhelníku (z již vypočtených stran, proto SSS), jako jsou úhly, plocha, obvod, výšky, těžnice, poloměry kružnic atd. Některé vstupní vstupní údaje vedou i ke dvěm až třem správným řešením trojúhelníku (např. pokud je zadaný obsah trojúhelníku a dvě strany - výsledkem je typicky ostroúhlý a tupoúhlý trojúhelník).

1. Zadané vstupní údaje: strana a, úhel β a těžnice ta.

a=8.4 β=105.583 ta=12.5

2. Ze strany a a úhlu β vypočítáme výšku vc:

vc=a sinβ=8.4 sin10535=8.091

3. Kosinová věta

 ma2=(a/2)2+c22(a/2)ccosβ 12.52=4.22+c22 4.2 c cos(10535)  c2+2.257c138.61=0  p=1;q=2.257;r=138.61 D=q24pr=2.257241(138.61)=559.5321214674 D>0  c1,2=q±D2p=2.26±559.532 c1,2=1.12828647±11.827215664173 c1=10.698929190419 c2=12.955502137926   Soucinovy tvar rovnice:  (c10.698929190419)(c+12.955502137926)=0   c>0

4. Výpočet třetí strany b trojúhelníku pomocí kosinové věty

b2=a2+c22accosβ b=a2+c22accosβ b=8.42+10.722 8.4 10.7 cos10535 b=15.27

Nyní, když víme délky všech tří stran trojúhelníku, trojúhelník je jednoznačně určen. Dále proto výpočet je stejný a dopočítají se další jeho vlastnosti - výpočet trojúhelníku ze známých tří stran SSS.

a=8.4 b=15.27 c=10.7

5. Obvod trojúhelníku je součtem délek jeho tří stran

o=a+b+c=8.4+15.27+10.7=34.37

6. Poloviční obvod trojúhelníku

Poloviční obvod trojúhelníku (semiperimeter) je polovina z jeho obvodu. Poloviční obvod trojúhelníku se ve vzorcích pro trojúhelníky často vyskytuje tak, že mu byl přidělen samostatný název (semiperimeter - poloobvod - s). Trojúhelníková nerovnost říká, že nejdelší délka strany trojúhelníku musí být menší než semiperimeter.

s=o2=34.372=17.19

7. Obsah trojúhelníku pomocí Heronova vzorce

Heronův vzorec dává obsah trojúhelníku, kdy jsou známé délky všech tří stran. Není třeba nejprve vypočítat úhly nebo jiné vzdálenosti v trojúhelníku. Heronův vzorec funguje stejně dobře ve všech případech a druzích trojúhelníků.

S=s(sa)(sb)(sc) S=17.19(17.198.4)(17.1915.27)(17.1910.7) S=1873.48=43.28

8. Výpočet výšek trojúhelníku z jeho obsahu.

Existuje mnoho způsobů, jak zjistit výšku trojúhelníku. Nejjednodušší způsob je ze vzorce, když známe obsah a délku základny. Plocha trojúhelníku je polovinou součinu délky základny a výšky. Každá strana trojúhelníku může být základnou; existují tedy tři základny a tři výšky. Výška trojúhelníku je kolmá úsečka od vrcholu po přímku obsahující základnu.

S=ava2  va=2 Sa=2 43.288.4=10.31 vb=2 Sb=2 43.2815.27=5.67 vc=2 Sc=2 43.2810.7=8.09

9. Výpočet vnitřních úhlů trojúhelníku pomocí kosinové věty

Kosinová věta je užitečná při hledání úhlů trojúhelníku, když známe všechny tři strany. Kosinová věta spojuje všechny tři strany trojúhelníku s úhlem trojúhelníku. Kosinová věta je extrapolací Pythagorovy věty pro jakýkoliv trojúhelník. Pythagorova věta funguje pouze v pravoúhlém trojúhelníku. Pythagorova věta je zvláštním případem kosinové věty a dá se z něj odvodit, protože kosinus 90 ° je 0. Nejlepší je nejprve najít úhel oproti nejdelší straně. V případě kosinové věty neexistuje problém s tupými úhly jako v případě sinusové věty, protože funkce kosinus je záporná pro tupé úhly, nulová pro pravé a kladná pro ostré úhly. K určení úhlu z hodnoty kosinus používáme inverzní kosinus nazývaný arkuskosinus.

a2=b2+c22bccosα  α=arccos(b2+c2a22bc)=arccos(15.272+10.728.422 15.27 10.7)=315911"  b2=a2+c22accosβ β=arccos(a2+c2b22ac)=arccos(8.42+10.7215.2722 8.4 10.7)=10535 γ=180αβ=180315911"10535=422549"

10. Poloměr vepsané kružnice

Vepsaná kružnice v trojúhelníku je kružnice (kruh), který se dotýká každé jeho strany. Všechny trojúhelníky mají vepsanou kružnici a její střed vždy leží uvnitř trojúhelníku. Střed vepsané kružnice je průsečík tří os vnitřních úhlů (průsečík bisektorov). Součin poloměru vepsané kružnice a semiperimetru (poloviny obvodu) trojúhelníku je jeho plocha.

S=rs r=Ss=43.2817.19=2.52

11. Poloměr opsané kružnice

Opsaná kružnice trojúhelníku je kružnice, která prochází všemi vrcholy trojúhelníku. Střed opsané kružnice je bod, ve kterém se protínají osy stran trojúhelníku.

R=abc4 rs=8.4 15.27 10.74 2.518 17.187=7.93

12. Výpočet těžnic

Těžnice (medián) trojúhelníku je úsečka spojující vrchol se středem protější strany. Každý trojúhelník má tři těžnice a všechny se vzájemně protínají v těžišti trojúhelníku. Těžiště rozděluje těžnice na části v poměru 2: 1, přičemž těžiště je dvakrát blíže ke středu strany jako protilehlý vrchol. Apolloniusovu větu používáme pro výpočet délky těžnic z délek jeho stran.

ta=2b2+2c2a22=2 15.272+2 10.728.422=12.5 tb=2c2+2a2b22=2 10.72+2 8.4215.2722=5.847 tc=2a2+2b2c22=2 8.42+2 15.27210.722=11.105

Vypočítat další trojúhelník