Skatepark FO

Lucka vyrazila odpoledne do skateparku. Při sjíždění dolů z jednoduché překážky měla na počátku v čase t0 = 0 s rychlost v0 = 0,6 m/s a každou sekundu pohybu se její velikost zvětšila  o 0,2 m/s. Po 3 s zrychleného pohybu Lucka pokračovala po rovině rovnoměrným přímočarým pohybem, který trval 5,0 s. Pak nechtě sjela mimo asfaltovanou plochu a vlivem většího tření se začala pohybovat zpomaleným  pohybem a zastavila se za 2,0 s.

a) Sestrojte graf závislosti velikosti její rychlosti na čase.
b) Z grafu určete, jakou rychlostí se pohybovala při rovnoměrném pohybu.
c) Vypočítejte dráhu, kterou urazila při rovnoměrném pohybu.
d) Z grafu určete dráhu Lucky při zrychleném a při zpomaleném pohybu.
e) Určete průměrnou rychlost Lucky během celého pohybu.

Vaše odpověď:

m/s


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?