Třetí odmocnina

Najděte třetí odmocninu z 18

Správná odpověď:

x =  2,6207

Postup správného řešení:

18=2 3 3=2 32  x=183=2.6207Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Trojúhelník
  triangles Vypočtěte strany trojúhelníka ABC o obsahu 1404 cm2,platí-li a:b:c=12:7:18
 • Vypočítejte 18
  krychlicky Vypočítejte povrch krychle o objemu 262,144 cm3.
 • Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 • Třetí strana
  triangles Najděte nejvíce pravděpodobnou možnou délku pro třetí stranu trojúhelníku se stranami 20 a 18.
 • Zlomky - porovnaní
  fractal Pokud 5/18 = 425, jaká je hodnota 13/18?
 • Obdelník
  rectangle_circle Obdelník je 18 cm dlouhý a 10cm široký. Urči průměr kružnice opsané obdelníku.
 • Objem a tělesová úhlopříčka
  kvader11 Vypočítejte, o kolik procent se zmenší objem a tělesová úhlopříčka kvádru, jestliže každou z jeho tří hran a, b, c zmenšíme o 18%?
 • Vstupenky
  oriesky Vstupenky na show stáli nějaký celočíselný počet, větší než 1. Navíc platilo, že součet ceny dětské a dospělácké vstupenky, stejně jako jejich součin byl mocninou prvočísla. Najděte všechny možné ceny vstupenek.
 • Krabice
  cuboid Najděte délku, šířku a výšku krabice s minimálním povrchem, do kterého mohou být zabaleny 50 kvadriky, každý o rozměrech 4 cm, 3 cm a 2 cm.
 • Kulová vrstva
  SphericalSegment Vypočtěte objem kulové vrstvy vysoké 18 cm. Průměr dolní podstavy je 80 cm, horní podstavy 60 cm.
 • Budova
  Taipei Jak vysoká je budova, která na vodorovnou dlažbu vrhá stín dlouhý 95,2 m pod uhlom 33°18'?
 • Trojúhelník ABC
  ABC Mějme pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C, |BC| = 18, |AB| = 33. Vypočítejte výšku vAB trojúhelníku na stranu AB.
 • Obsah 18
  valec2 Obsah pláště válce je 300 cm², jehož výška se rovná průměru podstavy. Určete povrch válce.
 • Mocnina
  power Číslo left(sqrt(7 * sqrt[ 7 ] (7)) right) 13 lze zapsat ve tvaru 7^x. Najděte hodnotu x.
 • Proměna kvádru
  cube Kvádr o rozměrech 18 cm, 20 cm a 7 cm se má přeměnit na kostku se stejným objemem. Jaká je její hrana?
 • Kruhy
  two_circles Obsahy dvou kruhů jsou v poměru 2:18. Větší kruh má průměr 23. Vypočítejte poloměr menšího kruhu.
 • Čtverec 2
  square_ABCD Body D[10,-8] a B[4,5] jsou protilehlými vrcholy čtverce ABCD. Vypočítejte obsah čtverce ABCD.