Kosínus - príklady

Počet nájdených príkladov: 170

 • Trojuholník
  Je daný trojuholník KLM súradnicami vrcholov v rovine: K[-16, -9] L[7, -13] M[-1, -3]. Vypočítajte jeho obsah a vnútorné uhly.
 • Trojuholník
  Vypočítajte obsah trojuholníka ABC, ak je dané: b = c = 17 cm, r = 19 cm (r je polomer opísanej kružnice).
 • Najväčší
  Vypočítajte najväčší uhol trojuholníku o stranách 197, 208, 299.
 • Písomka
  Ak je tg α = 1, vypočítajte sin α, cos α, cotg α .
 • Dve loďky
  Dve loďky sú zamerané z výšky 150m nad hladinou jazera pod hĺbkovými uhlami 57° a 39°. Vypočítajte vzdialenosť oboch lodiek, ak zameriavací prístroj a obe loďku sú v rovine kolmej k hladine jazera.
 • Strana c
  V △ABC a =2, b=4 a ∠ C = 100°. Vypočítajte dĺžku strany c.
 • Trojuholník a jeho výšky
  Vypočítajte dĺžky strán trojuholníka ABC, ak va=5 cm, vb=7 cm a strana b je o 5 cm kratšia ako strana a.
 • RR trojuholník
  Vypočítaj veľkosť vnútorných uhlov rovnoramenného trojuholníka. Základňa 12 cm, ramená 50 cm.
 • Obsah päťuholníka
  Vypočítajte obsah pravidelného päťuholníka so stranou 33 cm.
 • Rovnobežka
  Vypočítaj dĺžku rovnobežky 48 stupňov a 10 minút.
 • Lichobežník MO
  Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 • Kotangens
  Ak je uhol α ostrý uhol, pre ktorý platí cotg α = 1/3. Určite hodnoty sin α, cos α, tg α.
 • Trojuholník TBC
  Rovnoramenný trojuholník TBC má pri základni TB uhol veľkosti 63° a dĺžku ramena |TC|=|BC|=25. Akú dĺžku má základňa TB?
 • Sily
  Na bod O pôsobia tri navzájom kolmé sily F1=20 N, F2=7 N, F3=19 N. Určte výslednicu F a uhly, ktoré zviera výslednica so zložkami F1, F2, F3.
 • Uhlopriečka
  Určte rozmery kvádra, ak telesová uhlopriečka dlhá 23 dm zviera s jednou hranou uhol 70 ° a s druhou hranou uhol 63 °.
 • Pravouhlý
  Určite uhly pravouhlého trojuholníka, s preponou c a odvesnamy a,b, ak platí: 3a +4b = 4,9c
 • Päťuholník
  Vypočítajte obsah pravidelného päťuholníka, ktorého uhlopriečka je dlhá u=15.
 • Kváder
  Určte rozmery kvádra a,b,c ak telesová uhlopriečka d=9 dm zviera s hranou a uhol α= 55 ° a s hranou b uhol β = 58 °
 • Odchýlka priamok
  Vypočítajte uhol týchto dvoch priamok: p: -8x -1 =0 q: 3x -y +8=0
 • Stožiar
  Stožiar elektrického vedenia vrhá 5 m dlhý tieň na stráň ktorá stúpa od päty stožiaru v smere tieňa pod uhlom o veľkosti 12,4° Určte výšku stožiaru, ak výška Slnka nad obzorom je daná uhlom 49°54'.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.