Vrcholy štvorca - súradnice

Mám vrcholy štvorca A / -3; 1/a B/1; 4 /. Urči súradnice vrcholov C a D, C 'a D'. Vďaka Petr.

Správna odpoveď:

x2 =  2,9696
y2 =  -0,5957
x3 =  -1,0304
y3 =  -3,5957
x4 =  -0,9696
y4 =  8,5957
x5 =  -4,9696
y5 =  5,5957

Postup správneho riešenia:

x0=3 y0=1  x1=1 y1=4  a=(x0x1)2+(y0y1)2=((3)1)2+(14)2=5  tgα=x0y1y0y1=(3)414=730,4286  α=arctg(x0y1y0y1)=arctg((3)414)0,4049 rad  dx=a cos(α)=5 cos(0,4049)4,5957 dy=a sin(α)=5 sin(0,4049)1,9696  x2=x1+dy=1+1,9696=2,9696
y2=y2=y1dx=44,5957=0,5957
x3=x0+dy=(3)+1,9696=1,0304
y3=y0dx=14,5957=3,5957
x4=x4=x1dy=11,9696=0,9696
y4=y4=y1+dx=4+4,5957=8,5957
x5=x0dy=(3)1,9696=4,9696
y5=y0+dx=1+4,59575,5957  a2=(x0x3)2+(y0y3)2=((3)(1,0304))2+(1(3,5957))2=5 a3=(x1x2)2+(y1y2)2=(12,9696)2+(4(0,5957))2=5 a4=(x2x3)2+(y3y2)2=(2,9696(1,0304))2+((3,5957)(0,5957))2=5  b2=(x0x5)2+(y0y5)2=((3)(4,9696))2+(15,5957)2=5 b3=(x1x4)2+(y1y4)2=(1(0,9696))2+(48,5957)2=5 b4=(x4x5)2+(y4y5)2=((0,9696)(4,9696))2+(8,59575,5957)2=5Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: